stats

random:self

#002 – Agile, Lean, Organic startup

Porównanie popularnych metodyk zarządzania przedsięwzięciami IT: Agile, Lean startup i Organic startup.

Planowanie

Agile

 • Wymagania początkowe: Metodyki Agile zwykle zaczynają od ogólnego pomysłu na produkt, który następnie jest dzielony na listę funkcji lub historii użytkowników. Są one priorytetyzowane i stają się częścią backlogu, który kieruje pracami.

 • Planowanie: Prace w Agile są iteracyjne, a planowanie odbywa się na początku każdego sprintu (który zwykle trwa od 1 do 4 tygodni). Zespół wybiera podzbiór funkcji z backlogu do pracy podczas sprintu, a następnie dokonuje bardziej szczegółowego planowania w celu zdefiniowania, jak te funkcje będą implementowane.

Lean startup

 • Wymagania początkowe: Lean startup również zaczyna zazwyczaj od szerokiej wizji lub hipotezy na temat produktu i rynku. Jednak zamiast planowania pełnego zestawu funkcji, skupia się na zdefiniowaniu minimalnego działającego produktu (ang. minimum viable product, MVP) – najprostszej wersji produktu, która może być używana do testowania tych hipotez.

 • Planowanie: Lean startup korzysta z procesu cykli budowanie-mierzenie-uczenie. Planowanie polega na ustaleniu, co musi być zbudowane, aby przetestować hipotezy, jak mierzyć wyniki, a także zdefiniować cele uczenia się dla każdego cyklu.

Organic startup

 • Wymagania początkowe: W podejściu organicznego startupu, początkowy pomysł na produkt może być dość niejasny lub otwarty. Skupia się raczej na zaspokojeniu potrzeb rynku lub rozwiązaniu problemu, niż na budowie konkretnej listy funkcji produktu.

 • Planowanie: Planowanie w organicznym startupie jest bardziej płynne i elastyczne. Zamiast zobowiązywać się do sztywnego planu, startup jest gotowy do zmiany kierunku rozwojowego (ang. pivot) i dostosowywania się, gdy dowiaduje się więcej od rynku i na bazie własnego procesu twórczego. Proces jest w dużej mierze kierowany przez eksperymenty, opinie klientów i iteracyjne uczenie się.

Podsumowując: Agile zaczyna od bardziej zdefiniowanych początkowych wymagań i korzysta z krótkoterminowego planowania dla iteracyjnego wzrostu, Lean startup koncentruje się na hipotezach i celach uczenia się, korzystając z MVP do walidacji tych hipotez, zaś Organic startup podkreśla bardziej płynny i otwarty proces, w którym produkt ewoluuje organicznie na podstawie opinii rynkowych i procesu twórczego.

Niepewność

Agile

 • Radzenie sobie z niepewnością: Metodyki Agile są zaprojektowane tak, aby radzić sobie z niepewnością, dzieląc pracę na małe, zrozumiałe części (sprinty) i dostosowując plan w razie potrzeby po każdym sprincie. Proces jest iteracyjny i przyrostowy, co pozwala na dostosowania na podstawie opinii klientów, zmian na rynku i retrospekcji zespołu.

 • Zarządzanie ryzykiem: Agile używa częstych iteracji do ograniczania ryzyka. Dostarczając efekty prac w małych częściach, zespoły Agile mogą testować i weryfikować pracę często, co redukuje prawdopodobieństwo poważnych błędów lub porażki projektu.

Lean startup

 • Radzenie sobie z niepewnością: Lean startup radzi sobie z niepewnością, sprawdzając hipotezy biznesowe za pomocą pętli zwrotnej budowanie-mierzenie-uczenie. Startupy tworzą MVP, mierzą jego wyniki na rynku i uczą się na podstawie wyników. To podejście pozwala testować założenia i zmieniać kierunek w razie potrzeby, co pomaga zarządzać niepewnością, która jest nieodłączna w nowych przedsięwzięciach.

 • Zarządzanie ryzykiem: Lean startup ogranicza ryzyko, jak najszybciej i najtaniej weryfikując założenia. Skupiając się na walidacji hipotez biznesowych, startupy mogą uniknąć marnowania zasobów na budowanie produktów, których nikt nie chce.

Organic startup

 • Radzenie sobie z niepewnością: Metodyka Organic startup akceptuje niepewność jako część procesu twórczego. Zamiast próbować eliminować niepewność za pomocą szczegółowych planów startupy tego typu pozwalają produktowi ewoluować naturalnie na podstawie opinii rynkowych i własnych twórczych spostrzeżeń.

 • Zarządzanie ryzykiem: Projekty Organic startup zarządzają ryzykiem, pozostając elastycznymi i reagującymi. Zachowują otwarte plany, co pozwala im szybko dostosować się do nowych informacji lub zmian rynkowych.

Podsumowując: choć wszystkie trzy metody są zaprojektowane do radzenia sobie z niepewnością, Agile robi to przez przyjęcie iteracyjnego, adaptacyjnego procesu, Lean korzysta z systematycznego podejścia do walidacji hipotez biznesowych i zmian kierunku w razie potrzeby, a Organic przyjmuje niepewność jako część procesu twórczego i ewoluuje produkt naturalnie na podstawie opinii rynkowych i doświadczeń.

Współpraca

Agile

 • Indywidualizacja procesu twórczego: Agile zdecydowanie podkreśla pracę zespołową i koordynację. W zależności od konkretnego procesu, takiego jak Scrum czy Kanban, role i odpowiedzialności są ściśle zdefiniowane. Choć indywidualne osiągnięcia są ważne, kluczowym elementem Agile jest zespołowe podejście do problemów i zadaniowy charakter pracy.

 • Model współpracy: Agile często wymaga bliskiej współpracy i koordynacji, gdyż członkowie zespołu pracują nad tymi samymi elementami produktu w ramach sprintów. Spotkania stand-up i retrospektywy zespołu pomagają w koordynacji i zapewniają, że wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco z postępami i problemami.

Lean startup

 • Indywidualizacja procesu twórczego: Lean startup koncentruje się na iteracyjnym uczeniu się, a to oznacza, że każdy członek zespołu może przyczynić się do procesu we własnym obszarze ekspertyzy. Ta metodyka pozwala na pewien stopień indywidualizacji, gdyż zespoły eksperymentują, mierzą i uczą się w ramach przyjętych ról.

 • Model współpracy: Lean startup promuje podejście typu build-measure-learn, co często prowadzi do modelu współpracy, w którym członkowie zespołu pracują nad odrębnymi elementami produktu, które następnie są mierzone i oceniane. Wymaga to koordynacji, ale jest bardziej skupione na odrębnych rolach i eksperckim wkładzie.

Organic startup

 • Indywidualizacja procesu twórczego: Organic startup najbardziej podkreśla indywidualizację procesu twórczego. Dzięki tej metodyce pomysły i innowacje mogą płynąć naturalnie od każdego członka zespołu. Zasady i struktury są mniej sztywne, co pozwala na większą kreatywność i autonomię.

 • Model współpracy: W Organic startup model współpracy często jest bardziej luźny i mniej sformalizowany. Członkowie zespołu mogą pracować niezależnie nad różnymi aspektami produktu, ale też, jeżeli tego chcą, mogą współpracować i konsultować się w ramach procesu twórczego. Koordynacja jest ważna, ale jest często mniej sformalizowana i bardziej organiczna.

Podsumowując: Agile podkreśla zespołową pracę i koordynację, Lean startup koncentruje się na ekspertyzie i iteracyjnym uczeniu się, a Organic startup promuje organiczny, indywidualistyczny proces twórczy.

Kultura

Agile

 • Kultura pracy: Agile dobrze wpisuje się w kulturę kolektywnego rzemiosła (cechu rzemiosł), gdzie ciągłe doskonalenie, mistrzostwo i dbałość o szczegóły są kluczowe. Pasuje również do kultur otwartych i kooperacyjnych, gdzie zespoły pracują razem, aby osiągnąć wspólne cele. W Agile, kultura zwinności i adaptacji do zmian jest fundamentalna, co ją odróżnia od bardziej sztywnych kultur korporacyjnych.

 • Hierarchie relacji międzyludzkich: Agile prosperuje w środowiskach zdemokratyzowanych, gdzie hierarchia jest płaska i decyzje są podejmowane kolektywnie. Ważne jest jednak, że Agile zakłada pewien stopień ekspertyzy i doświadczenia, umożliwiając tym, którzy mają odpowiednie umiejętności lub wiedzę, podejmowanie decyzji w określonych obszarach.

Lean startup

 • Kultura pracy: Lean startup doskonale pasuje do kultury badawczej i eksperckiej, gdzie testowanie, nauka i szybka iteracja są kluczami do sukcesu. Jest zgodny z kulturą, która ceniona jest za innowacyjność i adaptacyjność, a mniej za stabilność i przewidywalność.

 • Hierarchie relacji międzyludzkich: Lean startup działa dobrze w środowiskach, które akceptują hierarchię opartą na wiedzy i ekspertyzie. To znaczy, że osoby, które posiadają największą wiedzę lub ekspertyzę w danym obszarze, mają większy wpływ na decyzje. Lean startup może jednak działać również w hierarchiach bardziej zdemokratyzowanych, gdzie decyzje są podejmowane kolektywnie.

Organic startup

 • Kultura pracy: Organic startup najlepiej pasuje do kultur twórczych, które cenią kreatywność, innowacyjność i organiczny rozwój. Może to obejmować kulturę indywidualnego rzemiosła, gdzie produkt wyrasta naturalnie z umiejętności i pasji członków zespołu, oraz kulturę darów, gdzie dzielenie się wiedzą i umiejętnościami jest wskaźnikiem wartości.

 • Hierarchie relacji międzyludzkich: Organic startup działa najlepiej w środowiskach z płaską hierarchią, gdzie decyzje są podejmowane kolektywnie, a władza jest rozproszona. Oznacza to, że zespoły i członkowie zespołów pracują razem jako równi partnerzy, bez jednej dominującej osoby czy grupy osób. To jest zgodne z ideą, że najlepsze pomysły często pochodzą z różnorodności perspektyw i doświadczeń.

Jesteś w sekcji .
Tematyka:

Taksonomie: