stats

Poczytaj mi Clojure, cz. 10

Sekwencje

Grafika

Sekwencje to przypominający iteratory mechanizm dostępu do elementów kolekcji. Są niemutowalnymi, abstrakcyjnymi listami, dzięki którym możliwe jest następcze operowanie na zbiorach danych. W programach pisanych w Clojure często korzystamy z sekwencji.

Sekwencje

Sekwencja (ang. sequence, skr. seq) jest specjalnym, abstrakcyjnym rodzajem listy, która pozwala na następczy dostęp do elementów powiązanej z nią struktury danych (np. kolekcji) lub operacji generującej kolejne wartości (np. funkcji).

Następczy sposób dostępu oznacza, że istnieją specyficzne dla sekwencji funkcje, pozwalające na odczyt wartości kolejnych elementów w liniowy sposób (jeden element za każdym razem).

Sekwencja jako interfejs kolekcji w Clojure

Sekwencja jako interfejs następczego dostępu do kolekcji w Clojure

W Clojure sekwencja nie zawiera konkretnych elementów, lecz jest interfejsem dostępu do wartości, które istnieją w jakiejś kolekcji lub są generowane przez jakąś funkcję.

Usłyszymy czasem, że kolekcje mogą być również sekwencjami. Oznacza to, że implementują interfejs ISeq, który wymaga, aby możliwe było odczytywanie kolejnych elementów i dodawanie nowych (wytwarzając nowy początek sekwencji). Znajdziemy też takie kolekcje, którym brak jest sekwencyjnego interfejsu, lecz mogą być o niego wzbogacone przez zastosowanie odpowiedniej funkcji, której zadaniem jest zbudowanie sekwencji na bazie kolekcji – powinny być wtedy oznaczone interfejsem Sequential.

Zaznajomieni z paradygmatem imperatywnym zauważą, że dostęp sekwencyjny przypomina korzystanie z pętli typu foreach czy while, znanych z innych języków programowania. Z kolei programiści obiektowi mogą zainteresować się sekwencjami, rozwiązując problemy, w których skorzystaliby z iteratorów (ang. iterators). Warto pamiętać, że sekwencje różnią się od nich ważnym szczegółem: nie występuje w nich żaden mutowalny element, który służyłby do zapamiętywania bieżącej pozycji (tzw. kursora).

Poruszanie się po kolejnych elementach sekwencji polega na dwóch operacjach:

 1. wyodrębnianiu wartości pierwszych elementów,
 2. tworzeniu sekwencji pochodnych bez pierwszego elementu.

Dzięki temu sekwencje w Clojure są bezpieczne w kontekście przetwarzania współbieżnego.

Sekwencyjny interfejs dostępu może być również użyty w odniesieniu do wbudowanych, mutowalnych tablic Javy, których zawartość ulega zmianom. Jeżeli tak się stanie, zmieniały będą się wtedy dane reprezentowane przez sekwencje powiązane z takimi strukturami. Aby uzyskać niezmienność wartości elementów, należy wcześniej utworzyć niemutowalną kopię źródłowej struktury.

Komórki cons

Obeznani z innymi dialektami języka Lisp zauważą związek między sekwencyjnym sposobem dostępu a formą cons i jej produktem: jednokierunkową listą. To prawda, elementy sekwencji przypominają znane z Lispu komórki cons (składniki list), jednak w Clojure – w którym również znajdziemy funkcję cons i typ danych clojure.lang.Cons – nie są one jedynym sposobem tworzenia sekwencji. Poza tym będziemy mieć do czynienia z nieco inną implementacją i innymi operacjami, mimo podobnego nazewnictwa.

Po pierwsze sekwencje znane z Clojure nie są konkretnym typem danych, lecz określonym zestawem operacji, które możemy wykonywać na rozmaitych kolekcjach (nie tylko na obiektach typu Cons), aby uzyskiwać dostęp do kolejnych elementów i dołączać nowe (rozszerzając sekwencje). Po wtóre nawet w przypadku obiektów typu Cons, dla których sekwencyjny interfejs jest podstawową metodą uzyskiwania dostępu do elementów, mamy do czynienia z istotnymi różnicami w stosunku do popularnych dialektów Lispu.

Lispowe komórki cons składają się z dwóch slotów (lewego car i prawego cdr). Umieszczając w nich wartości i odwołania do innych komórek, możemy konstruować jednokierunkowe listy; wprowadzając tylko wartości, jesteśmy w stanie wyrażać powiązane logicznie pary elementów; a przypisując do obu slotów dane listowe, wyrażać struktury wielowymiarowe.

W Clojure również istnieje funkcja cons, jednak nie pozwala ona na grupowanie dowolnych wartości, lecz jest sposobem dołączania elementów do czoła sekwencji. Efektem jej działania będzie utworzenie obiektu typu Cons, jednak zamiast dwóch mutowalnych przestrzeni znajdziemy w nim dwa hermetyzowane odwołania: do dodawanej wartości i do reszty sekwencji. Dostęp do wartości elementu, jak i do pozostałej części sekwencji, będzie możliwy wyłącznie z użyciem odpowiednich funkcji.

Obiekt typu clojure.lang.cons

Uproszczona wewnętrzna budowa obiektu typu clojure.lang.Cons

Obiekty typu Cons są zarówno konkretnym budulcem jednokierunkowych list, jak i elementami abstrakcyjnych sekwencji (z uwagi na specyficzny, uproszczony interfejs). Inne rodzaje kolekcji mogą mieć sekwencyjne reprezentacje wykorzystujące zupełnie inne typy danych.

Sekwencyjny interfejs

Żeby dana kolekcja mogła być użytkowana w sekwencyjny sposób, musi obsługiwać trzy podstawowe funkcje, które dadzą się wywołać na jej obiekcie:

 1. first – służącą do uzyskiwania wartości pierwszego elementu,
 2.  rest – służącą do uzyskiwania sekwencji bez pierwszego elementu,
 3.  cons – służącą do dodawania nowego elementu do czoła sekwencji.

Spójrzmy:

1
2
3
4
5
6
7
8
(type (cons 1 [2 3]))
; => clojure.lang.Cons

(rest (cons 1 [2 3]))
; => (2 3)

(type (rest (cons 1 [2 3])))
; => clojure.lang.PersistentVector$ChunkedSeq
(type (cons 1 [2 3])) ; => clojure.lang.Cons (rest (cons 1 [2 3])) ; => (2 3) (type (rest (cons 1 [2 3]))) ; => clojure.lang.PersistentVector$ChunkedSeq

Powyżej widzimy, że funkcja cons dołączyła do wektora [1 2] nowy element, jednak rezultatem jej działania nie był nowy wektor, ale obiekt Cons wyposażony w sekwencyjny interfejs. Następnie użyliśmy funkcji rest (w linii nr 4), aby pobrać wszystkie elementy sekwencji poza pierwszym. W linii nr 8 możemy zauważyć ciekawą rzecz, która ukazuje różnicę w stosunku do klasycznych Lispów: wydzieloną resztą wcale nie jest cały wektor, do którego wcześniej coś dołączyliśmy z użyciem cons, lecz obiekt typu PersistentVector$ChunkedSeq, czyli automatycznie stworzona przez wspomnianą funkcję sekwencja reprezentująca elementy źródłowego wektora. Doszło więc do wyabstrahowania struktury kolekcji i utworzenia jej sekwencyjnej reprezentacji, a następnie do niej dołączona została nową wartość (z użyciem obiektu typu Cons).

Kolekcja jako sekwencja w Clojure

Traktowanie sekwencyjnej kolekcji jak sekwencji przez wywołanie funkcji cons: elementami sekwencji stają się wartości z wektora i wartość przypisana do komórki Cons

Sekwencyjną reprezentację kolekcji jesteśmy w stanie uzyskać również wprost, korzystając z funkcji seq w odniesieniu do takich rodzajów danych, dla których zdefiniowano odpowiednie warianty wymaganych funkcji:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
(seq [2 3])
; => (2 3)

(type (seq [2 3]))
; => clojure.lang.PersistentVector$ChunkedSeq

(type (seq {1 2 3 4}))
; => clojure.lang.PersistentArrayMap$Seq

(type (seq '(1 2 3)))
; => clojure.lang.PersistentList

(type (seq (cons :a '(1 2 3))))
; => clojure.lang.Cons
(seq [2 3]) ; => (2 3) (type (seq [2 3])) ; => clojure.lang.PersistentVector$ChunkedSeq (type (seq {1 2 3 4})) ; => clojure.lang.PersistentArrayMap$Seq (type (seq '(1 2 3))) ; => clojure.lang.PersistentList (type (seq (cons :a '(1 2 3)))) ; => clojure.lang.Cons

Zauważmy, że w dwóch ostatnich przykładach funkcja seq zwraca obiekty tych samych typów, co wartości przekazanych argumentów. Oznacza to, że zarówno lista (PersistentList), jak i obiekt Cons są wyposażone w sekwencyjny interfejs i nie ma potrzeby wytwarzać konstrukcji pośrednich, aby wyrażać je sekwencyjnie.

W Clojure korzystanie z seq jest również idiomatycznym sposobem na sprawdzanie, czy dana kolekcja jest niepustą sekwencją. Funkcja ta zwraca nil dla kolekcji pustych lub wartości nieustalonych nil.

Sekwencje leniwe

Sekwencyjne reprezentacje struktur danych (bądź szeregów zależnych od siebie wartości) mogą być obsługiwane w sposób zwłoczny (ang. delayed), zwany potocznie leniwym (ang. lazy).

Wyobraźmy sobie, że mamy wektor [1 2 3 4] i na bazie kolejnych umieszczonych w nim wartości chcemy wytworzyć sekwencję, która będzie rezultatem przekształcenia każdego elementu przez wielokrotne i czasochłonne działanie arytmetyczne.

Moglibyśmy stworzyć nowy wektor, którego elementy będą rezultatami wywołań operacji na pierwszym, ale wtedy poza wytworzeniem dodatkowej struktury w pamięci dokonalibyśmy kosztownej operacji wyliczania wszystkich wartości. Moglibyśmy więc pokusić się o stworzenie sekwencji obiektów Cons na bazie wektora, przy czym każdy jej element byłby odpowiednio przekształcany podczas tworzenia:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
(defn trudna-operacja [x] (if (> x 1000) x (* x x x x)))

(defn sekwencjonuj
 [coll]
 (if (seq coll)
  (cons (trudna-operacja (first coll)) (sekwencjonuj (next coll)))))

(sekwencjonuj [1 2 3 4])
; => (1 16 81 256)
(defn trudna-operacja [x] (if (> x 1000) x (* x x x x))) (defn sekwencjonuj [coll] (if (seq coll) (cons (trudna-operacja (first coll)) (sekwencjonuj (next coll))))) (sekwencjonuj [1 2 3 4]) ; => (1 16 81 256)

Efektem pracy rekurencyjnej funkcji sekwencjonuj jest szereg komórek typu clojure.lang.Cons, które zawierają rezultaty przeprowadzonych operacji. Warto zauważyć, że warunkiem zakończenia rekurencji jest w tym przypadku moment, gdy przekazana jako argument kolekcja będzie pusta lub będzie wartością nieustaloną nil. Dojdzie do tego zawsze po przetworzeniu ostatniego elementu, ponieważ wywołanie (next coll) zwróci wtedy nil.

Przedstawiony kod można jeszcze optymalizować, na przykład korzystając z rekurencji ogonowej, aby nie przepełniać stosu. Najistotniejsze w przykładzie jest jednak to, że stwarzamy sekwencję obiektów Cons i obliczamy umieszczane w nich wartości dla każdego elementu podanego wektora. A gdyby wektor był bardzo długi, zaś obliczenia jeszcze bardziej skomplikowane? A może zamiast wektora mielibyśmy inną sekwencję, która jest nieskończona? Doszłoby wtedy do zawieszenia pracy programu, aż do przepełnienia dostępnej mu pamięci! Nawet wtedy, gdy chcielibyśmy faktycznie skorzystać tylko z kilku pierwszych elementów.

W sytuacjach wspomnianych wyżej na ratunek przychodzą nam tzw. sekwencje wartościowane leniwie (ang. lazily evaluated sequences), zwane też skrótowo leniwymi sekwencjami (ang. lazy sequences). W ich przypadku wartości kolejnych elementów są obliczane dopiero wtedy, kiedy pojawiają się żądania ich odczytu. W ten sposób możemy konstruować szeregi zależnych od siebie wartości, a dopiero podczas „konsumowania” rezultatów wybierać, jaka ich liczba jest faktycznie potrzebna i powinna zostać wyliczona przez odpowiednią funkcję w roli generatora.

W Clojure wiele funkcji operujących na danych sekwencyjnych (w tym na wbudowanych kolekcjach) działa w sposób zwłoczny i zwraca szeregi wyników w postaci zawieszonych operacji zamkniętych w obiektach typu clojure.lang.LazySeq. Egzemplarze tej klasy są podstawowym budulcem leniwych sekwencji i służą do kapsułkowania kolejnych elementów w taki sposób, że tylko podczas pierwszego odczytu wartości każdego z nich dochodzi do wywołania obliczającej ją funkcji, zaś kolejne odwołania (w odniesieniu do już raz odczytanych elementów) czynią użytek z wartości zapamiętanej.

Leniwe sekwencje pozwalają zarządzać procesem odczytywania szeregów danych, które cechuje duża złożoność obliczeniowa bądź duży rozmiar (nawet większy niż dostępna pamięć operacyjna). W Clojure przydają się one do kaskadowego filtrowania danych, obsługi parserów czy przetwarzania strumieni (dostęp do systemu plikowego i sieci, obróbka multimediów itp.).

Warto zaznaczyć, że leniwe sekwencje nie muszą odnosić się do kolekcji. Ich elementy są stwarzane podczas odczytywania, a odpowiedzialna jest za to odpowiednia funkcja generująca, która powinna zwracać obiekt implementujący interfejs ISeq, czyli np. komórkę Cons lub kolejny element leniwej sekwencji (LazySeq). Owa funkcja będzie składała się z wyrażeń umieszczonych w ciele makra lazy-seq omówionego niżej.

Każde wywołanie funkcji rest (bądź next) na obiekcie leniwej sekwencji sprawi, że zostanie uruchomiona funkcja obliczająca wartość czołowego elementu pozostałej części sekwencji, aby sprawdzić, czy element ten dodatkowo odwołuje się do dalszych, czy może jest ostatnim w szeregu.

Obiekty typu clojure.lang.cons w clojure.lang.LazySeq

Generowanie komórek Cons przez funkcje wywoływane na LazySeq

Często spotykaną strategią jest takie projektowanie funkcji generujących leniwe sekwencje, że rezultatami ich pracy będą komórki Cons. Spójrzmy:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
(defn trudna-operacja [x] (if (> x 1000) x (* x x x x)))

(defn sekwencjonuj-leniwie
 [coll]
 (if (seq coll)
  (lazy-seq
   (cons (trudna-operacja (first coll))
      (sekwencjonuj-leniwie (next coll))))))

(sekwencjonuj-leniwie [1 2 3 4])
; => (1 16 81 256)
(defn trudna-operacja [x] (if (> x 1000) x (* x x x x))) (defn sekwencjonuj-leniwie [coll] (if (seq coll) (lazy-seq (cons (trudna-operacja (first coll)) (sekwencjonuj-leniwie (next coll)))))) (sekwencjonuj-leniwie [1 2 3 4]) ; => (1 16 81 256)

W linii nr 6 wywołanie cons zostało umieszczone w makrze lazy-seq, które zamyka całe wyrażenie w obiekcie clojure.lang.LazySeq i zmienia je w funkcyjny obiekt przeznaczony do uruchomienia w przyszłości. Wartościowanie przekazanego wyrażenia będzie przeprowadzone dopiero, gdy pojawi się żądanie odczytu elementu. Działa to tak samo, jak obiekty typu referencyjnego Delay, który zostanie omówiony w dalszych częściach podręcznika.

Zauważmy, że nie musimy tu korzystać z rekurencji ogonowej, ponieważ wprowadzenie makra lazy-seq sprawia, że wewnętrznie mamy do czynienia z mechanizmem rekurencji pośredniej, w którym kolejne elementy nie powstają w wyniku rekurencyjnego wywołania funkcji generującej (tu sekwencjonuj-leniwie), lecz funkcja ta zwracana jest jako wartość (obiekt typu funkcyjnego). Mechanizmy języka nie muszą więc utrzymywać stosu ramek z adresami powrotnymi dla tej konstrukcji.

Zaobserwujmy w jaki sposób zachowają się stworzone przez nas funkcje z dwóch wcześniejszych przykładów, gdy wywołamy je dla bardzo dużej liczby elementów. Pomożemy sobie funkcją range, która tworzy sekwencję liczb całkowitych z podanego przedziału – będą to nasze źródłowe elementy:

1
2
3
4
5
(last (sekwencjonuj (range 0 10000000)))
; >> Execution error (StackOverflowError) at user/sekwencjonuj (REPL:1).

(last (sekwencjonuj-leniwie (range 0 10000000)))
; => 9999999
(last (sekwencjonuj (range 0 10000000))) ; >> Execution error (StackOverflowError) at user/sekwencjonuj (REPL:1). (last (sekwencjonuj-leniwie (range 0 10000000))) ; => 9999999

Próba pobrania ostatniego elementu sekwencji tworzonej przez funkcję sekwencjonuj zakończyła się zgłoszeniem wyjątku spowodowanego zbyt dużą liczbą ramek odłożonych na stos. Ramki te zawierają miejsca w kodzie wywoływanych rekurencyjnie funkcji, do których należy powrócić, gdy nastąpią zakończenia poprzednich wywołań.

Problemu tego nie ma z sekwencjonuj-leniwie, ponieważ tam nie dochodzi do rekurencyjnego wywołania tej samej funkcji, lecz do natychmiastowego zwracania przez lazy-seq funkcyjnego obiektu (będącego wartością stałą). Zwróconą funkcję można wywołać, aby poznać zawartość elementu sekwencji, na którą składają się: wartość bieżącego elementu i odwołanie do dalszej części sekwencji (kolejnego elementu, czyli obiektu implementującego ISeq).

Jak mogliśmy zaobserwować we wcześniej zaprezentowanych przykładach, często w Clojure będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której obiekt leniwej sekwencji (LazySeq) zawiera odniesienie do tworzonego przez jej funkcję generującą obiektu Cons (implementującego interfejs ISeq), który z kolei będzie przechowywał odwołanie do kolejnego obiektu typu LazySeq. Powstanie więc pewnego rodzaju łańcuch naprzemiennych odwołań (LazySeqConsLazySeqCons itd.). W praktyce będzie zmieniał się on w łańcuch ConsCons, gdy sekwencja będzie realizowana.

Przykład funkcji zwracającej leniwą sekwencję
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
(defn potęga [x]  ; Definiujemy funkcję,
 (* x x))     ; która potęguje podaną liczbę.

(defn potęgi [x]  ; Definiujemy funkcję,
 (lazy-seq     ; która zwraca leniwą sekwencję, gdzie
  (cons      ; generatorem jest funkcja tworząca obiekt Cons
  (potęga x)   ; · złożony z rezultatu potęgowania (lewy slot)
  (potęgi     ; · i z sekwencji będącej rezultatem
   (inc x)))))  ;  rekurencyjnego wywołania dla x+1 (prawy slot).

(take 3 (potęgi 1)) ; Pobieramy pierwsze 3 elementy.
; => (1 4 9)
(defn potęga [x] ; Definiujemy funkcję, (* x x)) ; która potęguje podaną liczbę. (defn potęgi [x] ; Definiujemy funkcję, (lazy-seq ; która zwraca leniwą sekwencję, gdzie (cons ; generatorem jest funkcja tworząca obiekt Cons (potęga x) ; · złożony z rezultatu potęgowania (lewy slot) (potęgi ; · i z sekwencji będącej rezultatem (inc x))))) ; rekurencyjnego wywołania dla x+1 (prawy slot). (take 3 (potęgi 1)) ; Pobieramy pierwsze 3 elementy. ; => (1 4 9)

Sekwencje nieskończone

Dzięki leniwym sekwencjom możemy budować generatory nieskończonej liczby wartości, na przykład kolejnych liczb całkowitych:

1
2
3
4
5
6
7
(defn kolejne
 [start]
 (lazy-seq
  (cons start (kolejne (inc start)))))

(nth (kolejne 0) 1000000)
; => 1000000
(defn kolejne [start] (lazy-seq (cons start (kolejne (inc start))))) (nth (kolejne 0) 1000000) ; => 1000000

Powyższy zapis jest poprawny, lecz mało idiomatyczny. W Clojure do konstruowania szeregu zależnych od siebie wartości reprezentowanych leniwą sekwencją najlepiej użyć funkcji iterate:

1
2
3
4
5
6
(defn kolejne
 [start]
 (iterate inc start))

(nth (kolejne 0) 1000000)
; => 1000000
(defn kolejne [start] (iterate inc start)) (nth (kolejne 0) 1000000) ; => 1000000

Retencja czołowa

Warto wiedzieć, że jeżeli czoło (ang. head) sekwencji, czyli jej pierwsza komórka, zostanie powiązane z jakimś obiektem referencyjnym (np. zmienną globalną), to z powodu wzajemnej zależności wszystkich kolejnych elementów rezultaty przechowywane w podręcznych buforach nie zostaną zwolnione przez Garbage Collectora. Stanie się tak nawet wtedy, gdy mechanizmy optymalizujące rozpoznają, że nie wystąpi już potrzeba odwoływania się do żadnego z elementów. Mówimy wtedy o przytrzymywaniu czoła sekwencji (ang. holding the head of the sequence), zwanego też retencją czołową (ang. head retention). Prowadzi ono do zachowania całej przeliczonej sekwencji w pamięci i może prowadzić do zajmowania przez program zbyt dużej przestrzeni RAM-u.

Niektóre z funkcji operujących na sekwencjach mogą korzystać z retencji czołowej, żeby w pamięci pozostawały zbuforowane wartości elementów do ponownego użycia. To, czy jest to pożądane, zależy od konkretnego zastosowania. Są na przykład takie sekwencje, których wartości elementów nie powinny być zapamiętywane, ponieważ ich liczba może doprowadzić do zajęcia całej dostępnej pamięci. Są też takie, które chcemy buforować, ale tylko w określonym zasięgu leksykalnym – możemy wtedy np. użyć let i powiązać sekwencję z jakimś symbolem na czas trwania obliczeń. W takim przypadku cała sekwencja będzie zapisana w pamięci, ale tylko przez określony leksykalnym zasięgiem czas wartościowania formy let (lub podobnej). Wybór konkretnej strategii podyktowany będzie aktualną potrzebą.

Sekwencje pokawałkowane

Niektóre operacje tworzenia leniwych sekwencji zwracają rezultaty podzielone na pewne logiczne części obliczeniowe zwane kawałkami (ang. chunks). Sekwencje takie nazywamy wtedy pokawałkowanymi (ang. chunked). Wspomnianymi częściami są grupy kolejnych elementów, których wartości generowane będą dla wszystkich w obrębie zestawu, gdy tylko wystąpi żądanie odczytu pierwszego z nich. Można powiedzieć, że dochodzi wtedy do zachłannego (ang. eager) wartościowania określonej liczby elementów sekwencji.

Przyjęty mechanizm jest optymalizacją wprowadzoną przez twórców języka, którzy zauważyli, że statystycznie większość leniwych sekwencji, gdy jest wartościowana w umiarkowanie zachłanny sposób, odznacza się lepszą wydajnością niż sekwencje o całkowicie zwłocznej ewaluacji elementów. Wynika to z faktu, że można oszczędzić czas obliczeniowy procesora, eliminując niektóre operacje wykonywane na początku i na końcu generowania każdego elementu z osobna.

Dostęp do pokawałkowanych sekwencji jest taki sam, jak do zwyczajnych sekwencji. Mamy do dyspozycji funkcje firstrest (względnie next) do odczytywania, a także cons służącą do dołączania nowych elementów. Zachowanie tych operacji również jest podobne, z tą różnicą, że podczas odwoływania się do wartości elementów generowana będzie z wyprzedzeniem pewna liczba elementów następnych. Przypomina to buforowanie danych wejściowych (np. odczytywanych z pliku czy gniazda sieciowego), gdzie dochodzi do faktycznego wczytania przez system operacyjny większej ich ilości, niż potrzebuje w danym momencie funkcja użytkownika.

Zilustrować zachowanie pokawałkowanych sekwencji możemy konstruując generator elementów leniwej sekwencji z efektem ubocznym w postaci podprogramu wypisującego znaki na standardowe urządzenie wyjściowe. Będziemy wtedy mogli zaobserwować liczbę wywołań generatora. Stwórzmy prostą funkcję, która tworzy ciąg arytmetyczny o różnicy równej 1, a dodatkowo wyświetla znak asterysku podczas obliczania wartości elementu:

1
2
3
4
5
6
7
8
(defn kolejne
 [start]
 (lazy-seq
  (print "*")
  (cons start (kolejne (inc start)))))

(take 5 (kolejne 0))
; >> (**0 *1 *2 *3 4)
(defn kolejne [start] (lazy-seq (print "*") (cons start (kolejne (inc start))))) (take 5 (kolejne 0)) ; >> (**0 *1 *2 *3 4)

Widzimy, że liczba żądanych elementów (5) jest równa liczbie wywołań funkcji generującej (zawartej w ciele makra lazy-seq). Nie mamy więc do czynienia z zachłannym wartościowaniem fragmentów, lecz w pełni leniwą sekwencją.

Spróbujmy teraz użyć wbudowanej funkcji range, która działa bardzo podobnie do naszej kolejne, lecz gdy podano górny zakres, tworzy sekwencję pokawałkowaną. Ponieważ nie możemy przekazać żadnego operatora do range, a chcemy wprowadzić naszą funkcję wyświetlającą znak gwiazdki, więc posłużymy się pewną sztuczką i użyjemy funkcji wyższego rzędu map, która służy do przekształcania elementów sekwencji. Jako jej operator podamy anonimową funkcję, zwracającą wartość przekazanego argumentu:

1
2
(take 5 (map (fn [n] (print "*") n) (range 1000)))
; >> (********************************0 1 2 3 4)
(take 5 (map (fn [n] (print "*") n) (range 1000))) ; >> (********************************0 1 2 3 4)

Widzimy, że nawet gdy chcieliśmy pobrać tylko 5 pierwszych elementów (z użyciem take), pojawiły się 32 znaki asterysku. Oznacza to, że funkcja generująca wewnątrz range została wywołana 32 razy i właśnie tyleż rezultatów zostało spamiętanych do ewentualnego użycia w przyszłości. Gdybyśmy powiązali pierwotną sekwencję z jakimś symbolem, to dzięki zjawisku przytrzymywania jej czoła (retencji czołowej) moglibyśmy skorzystać z już wytworzonych wartości elementów:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
;; Czoło sekwencji powiązane ze zmienną globalną,
;; a zawartość pochodzi z rezultatu funkcji range
;; przekształconego z użyciem map i anonimowej
;; funkcji w roli transformatora wartości elementów.
(def siup
 (map (fn [n] (print "*") n) (range 1000)))

;; Pierwsze pobranie pięciu elementów
;; – generowanych i spamiętywanych jest 32.
(take 5 siup)
; >> (********************************0 1 2 3 4)

;; Drugie pobranie tych samych elementów
;; – nie są już generowane, bo zostały spamiętane.
(take 5 siup)
; => (0 1 2 3 4)

;; Pobranie dziesięciu pierwszych
;; – również nie są generowane, bo spamiętano więcej.
(take 10 siup)
; => (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

;; Pobranie elementu 35.
;; - kolejny 32-elementowy kawałek będzie generowany.
(nth siup 35)
; >> ********************************35
;; Czoło sekwencji powiązane ze zmienną globalną, ;; a zawartość pochodzi z rezultatu funkcji range ;; przekształconego z użyciem map i anonimowej ;; funkcji w roli transformatora wartości elementów. (def siup (map (fn [n] (print "*") n) (range 1000))) ;; Pierwsze pobranie pięciu elementów ;; – generowanych i spamiętywanych jest 32. (take 5 siup) ; >> (********************************0 1 2 3 4) ;; Drugie pobranie tych samych elementów ;; – nie są już generowane, bo zostały spamiętane. (take 5 siup) ; => (0 1 2 3 4) ;; Pobranie dziesięciu pierwszych ;; – również nie są generowane, bo spamiętano więcej. (take 10 siup) ; => (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) ;; Pobranie elementu 35. ;; - kolejny 32-elementowy kawałek będzie generowany. (nth siup 35) ; >> ********************************35

Istnieją takie zastosowania leniwych sekwencji, w których zachłanne wartościowanie grup elementów nie będzie pożądane. Pierwsze dotyczy efektów ubocznych funkcji generującej i mogliśmy zaobserwować je powyżej. Warto mieć na uwadze, że efekty te mogą być związane nie tylko z zapisem do standardowego wyjścia, ale też na przykład z operacjami na plikach czy przesyłaniem danych sieciowych. Stosowanie pokawałkowanych sekwencji w odniesieniu do zewnętrznych źródeł danych może być źródłem subtelnych błędów, które będą dawały o sobie znać w pewnych specyficznych warunkach brzegowych (np. gdy bufor operacji wejścia/wyjścia będzie mniejszy od rozmiaru kawałka itp.).

Kolejnym kłopotliwym zastosowaniem sekwencji wartościowanych we fragmentach są algorytmy, w których mamy do czynienia z wykładniczą (lub podobną) zależnością między kolejnymi wartościami. Dotyczy to zarówno zajmowanego miejsca (wielkości rezultatów), jak i złożoności obliczeniowej (czasu potrzebnego na obliczanie). Jeżeli dany algorytm już przy trzecim czy czwartym elemencie potrzebuje kilkaset razy więcej czasu (lub pamięci) na wygenerowanie wyniku, to zachłanne wyliczanie kolejnych 28 wartości sprawi, że program zawiesi się na realizowaniu tego zadania.

W sytuacjach opisanych powyżej możemy tak konstruować generatory leniwych sekwencji, aby były jak najmniej zachłanne w realizowaniu wyników, a w odniesieniu do wbudowanych funkcji, które wytwarzają sekwencje pokawałkowane, zastosować obejście zaproponowane przez Stuarta Sierrę:

Funkcja unchunk, która wyłącza kawałkowanie sekwencji
1
2
3
4
(defn unchunk [s]
 (when (seq s)
  (lazy-seq
   (cons (first s) (unchunk (next s))))))
(defn unchunk [s] (when (seq s) (lazy-seq (cons (first s) (unchunk (next s))))))

Widzimy, że unchunk to w istocie generator leniwych sekwencji sprzężony z sekwencją podaną jako argument, który sprawia, że tylko jeden element w tym samym czasie będzie wartościowany podczas dostępu. Sprawdźmy to na funkcji range:

1
2
(take 5 (map (fn [n] (print "*") n) (unchunk (range 1000))))
; >> *(**0 *1 *2 *3 4)
(take 5 (map (fn [n] (print "*") n) (unchunk (range 1000)))) ; >> *(**0 *1 *2 *3 4)

Porównanie sekwencji

Spróbujmy dokonać małego porównania właściwości zwykłych sekwencji i ich odpowiedników o zwłocznym wartościowaniu elementów:

Właściwość Sekwencja Sekwencja leniwa
Sposób działania Sekwencyjne operacje na bazie struktury danych Sekwencyjne operacje na bazie funkcji generującej kolejne elementy i kolejne funkcje
Typ danych Cons,
PersistentList
i inne
LazySeq
Dostęp do pierwszego elementu (first) Wartość pierwszego elementu w efekcie odczytu ze struktury Wartość pierwszego elementu sekwencji w efekcie wywołania funkcji generującej
Dostęp do pozostałych elementów poza pierwszym (rest) Sekwencja wszystkich elementów poza pierwszym na bazie struktury Rezultat wywołania funkcji generującej, który powinien być sekwencją
Dołączanie elementu Z użyciem cons tworzony jest nowy obiekt typu Cons zawierający dodawaną wartość i odwołanie do czoła elementu istniejącej sekwencji bądź nil Z użyciem makra lazy-seq tworzony jest obiekt LazySeq zawierający funkcję, która jest wywoływana dopiero podczas próby odczytu; funkcja ta realizuje wyrażenia zawarte w ciele makra, które powinny zwracać obiekt implementujący sekwencyjny interfejs (ISeq)

Tworzenie sekwencji

Do tworzenia sekwencji służy zestaw funkcji, które mogą być użyte w zależności od tego, co będzie wykorzystane jako źródło danych. Mogą nim być:

 • kolekcje,
 • inne sekwencje,
 • ustalone wartości,
 • funkcje generujące.

Większość wbudowanych w Clojure funkcji tworzących sekwencje zwraca sekwencje wartościowane leniwie.

Z kolekcji

Możemy tworzyć sekwencje bazujące na kolekcjach w sposób generyczny lub korzystając ze specyficznych funkcji przeznaczonych dla konkretnych rodzajów kolekcji.

Funkcja generyczna, seq

Do tworzenia sekwencji bazującej na kolekcji służy funkcja seq. Jej argumentem powinna być kolekcja. Jeżeli argument pominięto, zwracaną wartością będzie nil.

Rezultat zwłoczny: (zależy od wejścia).

Użycie:

 • (seq kolekcja).
Przykłady użycia funkcji seq
1
2
3
(seq (list 1 2 3)) ; => (1 2 3)
(seq [1 2 3])    ; => (1 2 3)
(seq {:a 1, :b 2}) ; => ([:b 2] [:a 1])
(seq (list 1 2 3)) ; => (1 2 3) (seq [1 2 3]) ; => (1 2 3) (seq {:a 1, :b 2}) ; => ([:b 2] [:a 1])

Warto zauważyć, że w REPL sekwencje przedstawiane są z użyciem symbolicznie wyrażonych list, chociaż naprawdę nie są one listami w ścisłym rozumieniu. Można się o tym przekonać, sprawdzając typ danych:

1
2
(type (seq [1 2 3]))
; => clojure.lang.PersistentVector$ChunkedSeq
(type (seq [1 2 3])) ; => clojure.lang.PersistentVector$ChunkedSeq

Funkcja seq potrafi tworzyć sekwencje na bazie dowolnych obiektów Javy, które implementują interfejs Iterable. Jeżeli obiekt ten działa w sposób zwłoczny, zwrócona zostanie leniwa sekwencja z obiektem Cons na czele.

Z map, vals

Funkcja vals pozwala tworzyć sekwencję na bazie wartości podanej mapy.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (vals mapa).

Przykład użycia funkcji vals
1
2
(vals {:a 1, :b 2})
; => (2 1)
(vals {:a 1, :b 2}) ; => (2 1)

Pokrewną funkcją jest keys, która robi to samo, ale dla kluczy.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (keys mapa).

Przykład użycia funkcji keys
1
2
(keys {:a 1, :b 2})
; => (:b :a)
(keys {:a 1, :b 2}) ; => (:b :a)

Z odwróconych kolekcji, rseq

Funkcja rseq w stałym czasie zwraca sekwencję na bazie podanej jako argument kolekcji, która może być wektorem, mapą sortowaną lub sortowanym zbiorem. Sekwencję cechuje odwrócona kolejność elementów względem struktury bazowej. Funkcja zwraca leniwą sekwencję.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (rseq kolekcja-uporządkowana).

Przykłady użycia funkcji rseq
1
2
3
(rseq [1 2 3])            ; => (3 2 1)
(rseq (sorted-map :a 1, :b 2, :c 3)) ; => ([:c 3] [:b 2] [:a 1])
(rseq (sorted-set 1 2 3))       ; => (4 3 2 1)
(rseq [1 2 3]) ; => (3 2 1) (rseq (sorted-map :a 1, :b 2, :c 3)) ; => ([:c 3] [:b 2] [:a 1]) (rseq (sorted-set 1 2 3)) ; => (4 3 2 1)

Z zakresu kolekcji, subseq

Funkcja subseq pozwala na bazie kolekcji utworzyć sekwencję zawierającą pewien zakres elementów struktury bazowej, określony operatorami przekazanymi jako argumenty. Pierwszy podany argument musi być kolekcją sortowaną (np. sortowaną mapą lub zbiorem), a drugi funkcją porównującą (zwaną komparatorem).

Jeżeli jako argumenty podano tylko jeden komparator i jedną wartość, będą one użyte do wybrania elementów spełniających podany warunek. Jeżeli podano dwa komparatory i dwie wartości, dla wybieranych elementów oba warunki będą musiały być spełnione równocześnie. Można używać tego sposobu, aby wyrażać pełne, obustronnie określone zakresy elementów.

Podczas dokonywania porównań badane są klucze, jeżeli podana kolekcja jest kolekcją asocjacyjną (np. mapą).

Funkcja subseq zwraca leniwą sekwencję.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (subseq  kolekcja-sortowana komparator wartość),
 • (subseq  kolekcja-sortowana komp-start wartość-start komp-stop wartość-stop).

Przykłady użycia funkcji subseq
1
2
3
4
5
(subseq (sorted-set 1 2 3) <= 2)            ; => (1 2)
(subseq (sorted-set 1 2 3) > 1 <= 3)          ; => (2 3)

(subseq (sorted-map :a 1, :b 2, :c 3) <= :b)    ; => ([:a 1] [:b 2])
(subseq (sorted-map :a 1, :b 2, :c 3) > :a <= :c) ; => ([:b 2] [:c 3])
(subseq (sorted-set 1 2 3) &lt;= 2) ; =&gt; (1 2) (subseq (sorted-set 1 2 3) &gt; 1 &lt;= 3) ; =&gt; (2 3) (subseq (sorted-map :a 1, :b 2, :c 3) &lt;= :b) ; =&gt; ([:a 1] [:b 2]) (subseq (sorted-map :a 1, :b 2, :c 3) &gt; :a &lt;= :c) ; =&gt; ([:b 2] [:c 3])

Odwrócone z zakresu, rsubseq

Funkcja rsubseq, zachowuje się jak połączenie rseqsubseq, tzn. umożliwia tworzenie sekwencji z zakresu elementów kolekcji, a dodatkowo ich kolejność jest odwracana. Przyjmuje dwa obowiązkowe argumenty: pierwszym powinna być mapa sortowana, a drugim funkcja porównująca (zwana komparatorem).

Jeżeli jako argumenty podano tylko jeden komparator i jedną wartość, będą one użyte do wybrania elementów spełniających podany warunek. Jeżeli podano dwa komparatory i dwie wartości, to dla wybieranych elementów oba warunki będą musiały być spełnione równocześnie. Można używać tego sposobu, aby wyrażać pełne, obustronnie określone zakresy elementów.

Podczas dokonywania porównań badane są klucze, jeżeli podana kolekcja jest kolekcją asocjacyjną (np. mapą).

Funkcja zwraca leniwą sekwencję.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (rsubseq mapa-sortowana komparator wartość),
 • (rsubseq mapa-sortowana komp-start wartość-start komp-stop wartość-stop).
Przykłady użycia funkcji rsubseq
1
2
(rsubseq (sorted-map :a 1, :b 2, :c 3) <= :b)    ; => ([:b 2] [:a 1])
(rsubseq (sorted-map :a 1, :b 2, :c 3) > :a <= :c) ; => ([:c 3] [:b 2])
(rsubseq (sorted-map :a 1, :b 2, :c 3) &lt;= :b) ; =&gt; ([:b 2] [:a 1]) (rsubseq (sorted-map :a 1, :b 2, :c 3) &gt; :a &lt;= :c) ; =&gt; ([:c 3] [:b 2])

Z ustalonych wartości

Leniwe sekwencje mogą być tworzone również na bazie stałej wartości lub zakresu wartości. Przydaje się to w przypadku konieczności powielenia lub powtarzania tego samego elementu, albo sekwencyjnego udostępnienia zakresu elementów.

Powtarzana wartość, repeat

Funkcja repeat tworzy leniwą sekwencję, której elementy są podaną jako argument wartością. Jeżeli wywoływana jest z dwoma argumentami, pierwszy oznacza liczbę elementów sekwencji.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (repeat wartość),
 • (repeat elementów wartość).

Przykłady użycia funkcji repeat
1
2
(take 3 (repeat :a)) ; => (:a :a :a)
(repeat 3 :a)     ; => (:a :a :a)
(take 3 (repeat :a)) ; =&gt; (:a :a :a) (repeat 3 :a) ; =&gt; (:a :a :a)

Zakres wartości, range

Funkcja range zwraca leniwą sekwencję, której elementy określono zakresem. Wywołana bez argumentów zwraca nieskończoną sekwencję liczb całkowitych, poczynając od 0.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (range),
 • (range koniec),
 • (range początek koniec krok?).

Wywołana z jednym argumentem, który powinien być typem numerycznym, zwraca zakres liczb całkowitych od 0 do podanego elementu (z wyłączeniem go).

Wywołana z dwoma argumentami zwraca sekwencję liczb całkowitych dla podanego zakresu początkowego (włączając element o podanej wartości) i końcowego (z wyłączeniem elementu o podanej wartości).

Jeżeli użyjemy wersji trójargumentowej, ostatnia przekazana wartość będzie oznaczała krok, czyli liczbę, która zostanie dodana do bieżącego elementu, aby uzyskać następny.

Wartością zwracaną jest obiekt typu clojure.lang.LongRange lub clojure.lang.Range (jeżeli zastosowano rzutowanie jednego z argumentów do typu numerycznego krótszego niż Long) o sekwencyjnym interfejsie dostępu.

Przykłady użycia funkcji range
1
2
3
4
(take 3 (range)) ; => (0 1 2)
(range 3)     ; => (0 1 2)
(range 3 5)    ; => (3 4)
(range 10 20 5)  ; => (10 15)
(take 3 (range)) ; =&gt; (0 1 2) (range 3) ; =&gt; (0 1 2) (range 3 5) ; =&gt; (3 4) (range 10 20 5) ; =&gt; (10 15)

Z form generujących

Funkcje i makra generujące sekwencje pozwalają tworzyć wirtualne zestawy danych, które zależą od wyników obliczeń i/lub są wieloskładnikowe, jeżeli chodzi o źródło.

Leniwa sekwencja, lazy-seq

Do tworzenia leniwych sekwencji zapamiętujących elementy służy makro lazy-seq. Przyjmuje ono opcjonalny argument, który powinien być strukturą danych wyposażoną w interfejs ISeq (na bazie której można tworzyć sekwencje), a zwraca obiekt typu clojure.lang.LazySeq. Ma on taką właściwość, że podczas próby odczytu wartości elementu operacja jego wyliczania (przekazana w ciele makra lazy-seq) będzie przeprowadzona tylko raz, a każde następne odwołanie będzie korzystało z zachowanej wcześniej wartości.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (lazy-seq & sekwencer…).
Przykłady użycia funkcji lazy-seq
1
2
3
4
5
(defn co-dwa-od [x]
 (lazy-seq (cons x (co-dwa-od (+ x 2)))))

(take 5 (co-dwa-od 10))
; => (10 12 14 16 18)
(defn co-dwa-od [x] (lazy-seq (cons x (co-dwa-od (+ x 2))))) (take 5 (co-dwa-od 10)) ; =&gt; (10 12 14 16 18)

W powyższym przykładzie najpierw tworzymy funkcję co-dwa-od, która wywołuje cons, aby do czoła sekwencji dodać przekazaną jako argument wartość. Wartość ta jest zachowywana w pierwszym slocie obiektu typu Cons, którego drugi slot zawiera odniesienie do leniwej sekwencji generowanej z użyciem lazy-seq dla rekurencyjnie wywoływanej funkcji co-dwa-od. Funkcja tworzy sekwencję, której kolejny dodawany element jest większy o 2 od poprzedniego.

Łatwo zauważyć, że nie ma tu żadnego warunku zakończenia rekurencji. Nie jest on potrzebny, ponieważ lazy-seq zwraca sekwencję, która nie będzie od razu obliczana – funkcja co-dwa-od nie będzie wywoływana, dopóki nie wystąpi próba dostępu do kolejnych elementów leniwej sekwencji.

Użyta później funkcja take przyjmuje leniwą sekwencję (zaczynającą się od elementu o wartości 10) i dokonuje pobrania pierwszych pięciu elementów. Oznacza to, że nastąpi tylko kilka wywołań co-dwa-od.

Warto pamiętać, że użyta wcześniej funkcja cons służy właśnie do uzupełniania sekwencji o nowe elementy, umieszczane na początku. Obiekty Cons są konkretyzowanymi sekwencjami. Wewnętrznie ich pierwszy slot (wartość) zawiera dodawany element, natomiast drugi (reszta) referencję do sekwencji, która jest rozszerzana.

Wywołania funkcji, repeatedly

Funkcja repeatedly służy do generowania leniwej sekwencji na podstawie rezultatów zwracanych przez przekazaną, bezargumentową funkcję, która będzie wywoływana tyle razy, ile pojawi się żądań dostępu do elementu. Opcjonalnie można podać dodatkowy argument (jako pierwszy), który będzie oznaczał liczbę elementów sekwencji.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (repeatedly funkcja),
 • (repeatedly elementów funkcja).
Przykład użycia funkcji repeatedly
1
2
(take 3 (repeatedly #(rand-int 100))) ; => (92 53 8)
(repeatedly 3 #(rand-int 100))     ; => (65 81 10)
(take 3 (repeatedly #(rand-int 100))) ; =&gt; (92 53 8) (repeatedly 3 #(rand-int 100)) ; =&gt; (65 81 10)

Zauważmy użycie składni wyrażającej funkcję anonimową.

Wywołania funkcji sprzężonej, iterate

Funkcja iterate służy do tworzenia sekwencji na podstawie wywoływania przekazanej funkcji w odniesieniu do kolejnych elementów, poczynając od wartości początkowej.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (iterate operator początek).

Funkcja przyjmuje dwa argumenty: pierwszy to jednoargumentowa funkcja, a drugi wartość początkowa, która stanie się jednocześnie pierwszym elementem sekwencji.

Dla podanej wartości wywoływana jest funkcja, a zwracana przez nią wartość staje się kolejnym elementem sekwencji i jednocześnie wartością podawaną jako argument przy następnym wywołaniu funkcji.

Podawana jako argument funkcja nie powinna mieć efektów ubocznych.

Wartością zwracaną jest obiekt typu clojure.lang.Iterate o sekwencyjnym interfejsie dostępu.

Przykłady użycia funkcji iterate
1
2
(take 3 (iterate inc 5))    ; => (5 6 7)
(take 3 (iterate #(*' % %) 5)) ; => (5 25 625)
(take 3 (iterate inc 5)) ; =&gt; (5 6 7) (take 3 (iterate #(*&#39; % %) 5)) ; =&gt; (5 25 625)

W linii nr 2 użyliśmy anonimowej funkcji, lecz tym razem skorzystaliśmy dwukrotnie z argumentu (symbolizowanego znakiem procenta) i operatora mnożenia. W ten sposób stworzyliśmy funkcję, która dokonuje podniesienia do kwadratu każdego kolejnego elementu sekwencji.

Z innych obiektów

Leniwe sekwencje mogą być tworzone nie tylko jako reprezentacja elementów kolekcji czy generowane przez funkcje, ale również powstawać na bazie innych obiektów.

Linie z czytnika, line-seq

Funkcja line-seq przyjmuje obiekt czytnika (musi być instancją java.io.BufferedReader lub klasy pochodnej), dla którego każda z kolejnych odczytywanych linii staje się kolejnym elementem zwracanej sekwencji.

Czytnik to mechanizm Javy pozwalający w ujednolicony sposób uzyskiwać dostęp do plików, gniazd sieciowych, dokumentów HTTP i innych danych, które da się odczytywać strumieniowo.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (line-seq czytnik).

Przykład użycia funkcji line-seq
1
2
(with-open [czytnik (clojure.java.io/reader "http://google.pl/")]
 (printf "%s\n" (clojure.string/join "\n" (line-seq czytnik))))
(with-open [czytnik (clojure.java.io/reader &#34;http://google.pl/&#34;)] (printf &#34;%s\n&#34; (clojure.string/join &#34;\n&#34; (line-seq czytnik))))

Mapy strukt. z rezultatów, resultset-seq

Mapy strukturalizowane to mapy, które mają z góry określony zestaw kluczy. Zaznajomieni z językiem C mogą sobie je wyobrazić jako tablicę, której każdy element jest strukturą (struct), wyposażoną dodatkowo w funkcję transformacji kluczowej, aby dostęp do elementów był szybki.

W Javie istnieje interfejs java.sql.ResultSet, którego używa się w obiektach służących do zwracania wyników zapytań SQL wykonywanych na bazach danych. Funkcja resultset-seq pozwala na dostęp do rezultatu zapytania z poziomu Clojure. Zwraca ona leniwą sekwencję, której każdy element to przekształcony do postaci mapy strukturalizowanej rząd (ang. row) rezultatu.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (resultset-seq rezultaty).

Przykład użycia funkcji resultset-seq
1
2
3
4
5
6
7
(with-connection
 db (with-query-results
    rs ["select enum_range(null::costam)"] 
    (get (first (resultset-seq 
          (.getResultSet (get (first(doall rs))
                    :enum_range))))
      "VALUE")))
(with-connection db (with-query-results rs [&#34;select enum_range(null::costam)&#34;] (get (first (resultset-seq (.getResultSet (get (first(doall rs)) :enum_range)))) &#34;VALUE&#34;)))

Wyrażenia regularne, re-seq

Dzięki funkcji re-seq możliwe jest tworzenie leniwej sekwencji, której elementy są kolejnymi dopasowaniami wzorca do łańcucha tekstowego przeprowadzonymi z użyciem metody java.util.regex.Matcher.find() i przetworzonymi z użyciem re-groups.

Funkcja przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy to wyrażenie regularne, a drugi dopasowywany tekst. Wartością zwracaną jest leniwa sekwencja reprezentująca dopasowania.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (re-seq regex).

Przykłady użycia funkcji re-seq
1
2
3
4
5
(re-seq #"\w+" "Jestem bosym mleczarzem.")
; => ("Jestem" "bosym" "mleczarzem")

(map last (re-seq #"((.*?)[ \.]+)" "Jestem bosym mleczarzem."))
; => ("Jestem" "bosym" "mleczarzem") 
(re-seq #&#34;\w+&#34; &#34;Jestem bosym mleczarzem.&#34;) ; =&gt; (&#34;Jestem&#34; &#34;bosym&#34; &#34;mleczarzem&#34;) (map last (re-seq #&#34;((.*?)[ \.]+)&#34; &#34;Jestem bosym mleczarzem.&#34;)) ; =&gt; (&#34;Jestem&#34; &#34;bosym&#34; &#34;mleczarzem&#34;)

Drzewa, tree-seq

Funkcja tree-seq zwraca leniwą sekwencję, której kolejne elementy są węzłami drzewa podanego jako ostatni argument. Pierwszym argumentem powinien być predykat, który zwraca wartość prawdziwą (nie false i nie nil), jeżeli podany mu jako argument węzeł może mieć węzły potomne (gałęzie). Z kolei drugim argumentem powinna być jednoargumentowa funkcja, która generuje sekwencję węzłów potomnych względem podanego.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (tree-seq predykat gen-potomnych korzeń).

Przykład użycia funkcji tree-seq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(def drzewko { :korzeń
       {
        :gałązka1 nil,
        :gałązka2 { :listek1 nil },
        :gałązka3 { :listek1 nil, :listek2 nil }}})
(tree-seq
 #(or (map? %) (val %))
 #(if (map? %) (val (first %)) (val %))
 drzewko)
(def drzewko { :korzeń { :gałązka1 nil, :gałązka2 { :listek1 nil }, :gałązka3 { :listek1 nil, :listek2 nil }}}) (tree-seq #(or (map? %) (val %)) #(if (map? %) (val (first %)) (val %)) drzewko)

Pliki z katalogu, file-seq

Dzięki funkcji file-seq można rekurencyjnie sekwencjonować zawartości katalogów systemu plikowego. Przyjmuje ona jeden argument, który powinien być plikiem lub katalogiem (java.io.Files), a zwraca leniwą sekwencję z zawartością katalogu, w której każdy element jest typu java.java.io.Filesio.File.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (file-seq pliki).

Przykład użycia funkcji file-seq
1
(file-seq (clojure.java.io/file "/tmp"))
(file-seq (clojure.java.io/file &#34;/tmp&#34;))

Dokumenty XML, xml-seq

Funkcja xml-seq pozwala na tworzenie leniwych sekwencji reprezentujących strukturę dokumentów XML. Przyjmuje ona jeden argument, który powinien być korzeniem drzewa DOM.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (xml-seq korzeń).

Przykład użycia funkcji xml-seq
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
;; Definiujemy jakiś mini-dokument XML.
(def nasz-xml
   "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>
   <korzeń klucz=\"wartość\">
    <pień>
     <gałązka>listek1</gałązka>
     listek2
    </pień>
   </korzeń>")

;; Funkcja clojure.xml/parse wymaga, aby argumentem był obiekt
;; reprezentujący strumień danych. Musimy więc łańcuch tekstowy
;; udostęppnić jako strumień (javowy obiekt ByteArrayInputStream).
(defn jako-strumień [tekst]
 (java.io.ByteArrayInputStream.
  (.getBytes tekst)))

(xml-seq
 (clojure.xml/parse (jako-strumień nasz-xml)))

; => ({:tag :korzeń,
; =>    :attrs  {:klucz "wartość"},
; =>    :content [{:tag :pień,
; =>          :attrs nil,
; =>          :content [{:tag :gałązka,
; =>               :attrs nil,
; =>               :content ["listek1"]}
; =>               "\n   listek2\n  "]}]}
; =>    {:tag :pień,
; =>    :attrs nil,
; =>    :content [{:tag :gałązka,
; =>          :attrs nil,
; =>          :content ["listek1"]}
; =>         "\n   listek2\n  "]}
; =>    {:tag :gałązka,
; =>    :attrs nil,
; =>    :content ["listek1"]}
; =>    "listek1"
; =>    "\n   listek2\n  ")
;; Definiujemy jakiś mini-dokument XML. (def nasz-xml &#34;&lt;?xml version=\&#34;1.0\&#34; encoding=\&#34;UTF-8\&#34;?&gt; &lt;korzeń klucz=\&#34;wartość\&#34;&gt; &lt;pień&gt; &lt;gałązka&gt;listek1&lt;/gałązka&gt; listek2 &lt;/pień&gt; &lt;/korzeń&gt;&#34;) ;; Funkcja clojure.xml/parse wymaga, aby argumentem był obiekt ;; reprezentujący strumień danych. Musimy więc łańcuch tekstowy ;; udostęppnić jako strumień (javowy obiekt ByteArrayInputStream). (defn jako-strumień [tekst] (java.io.ByteArrayInputStream. (.getBytes tekst))) (xml-seq (clojure.xml/parse (jako-strumień nasz-xml))) ; =&gt; ({:tag :korzeń, ; =&gt; :attrs {:klucz &#34;wartość&#34;}, ; =&gt; :content [{:tag :pień, ; =&gt; :attrs nil, ; =&gt; :content [{:tag :gałązka, ; =&gt; :attrs nil, ; =&gt; :content [&#34;listek1&#34;]} ; =&gt; &#34;\n listek2\n &#34;]}]} ; =&gt; {:tag :pień, ; =&gt; :attrs nil, ; =&gt; :content [{:tag :gałązka, ; =&gt; :attrs nil, ; =&gt; :content [&#34;listek1&#34;]} ; =&gt; &#34;\n listek2\n &#34;]} ; =&gt; {:tag :gałązka, ; =&gt; :attrs nil, ; =&gt; :content [&#34;listek1&#34;]} ; =&gt; &#34;listek1&#34; ; =&gt; &#34;\n listek2\n &#34;)

Iteratory Javy, iterator-seq

Dzięki funkcji iterator-seq możemy tworzyć sekwencje powiązane z iteratorami Javy (obiektami implementującymi interfejs java.util.Iterator).

Rezultat zwłoczny: (zależy od wejścia).

Użycie:

 • (iterator-seq iterator).
Przykład użycia funkcji iterator-seq
1
2
(iterator-seq (.iterator [1 2 3]))
; => 1 2 3
(iterator-seq (.iterator [1 2 3])) ; =&gt; 1 2 3

Powyższy przykład jest nieco abstrakcyjny, ponieważ uzyskujemy w nim dostęp do obiektu iteratora kolekcji, która jest wektorem. Na bazie wektorów, a także większości innych wbudowanych kolekcji języka Clojure, można tworzyć sekwencje bezpośrednio, bez konieczności odwoływania się do metod Javy.

Enumeratory Javy, enumeration-seq

Java wyposażona jest w interfejs enumeracji (java.util.Enumeration), który jest starszym wariantem interfejsu Iterator. Nazwa może być nieco myląca, ponieważ nie chodzi tu o typowe enumeratory, które w inżynierii oprogramowania oznaczają po prostu warstwę abstrakcji służącą do dostarczania danych metodzie odpowiedzialnej za reaktywną obsługę strumienia danych. W Javie interfejs Enumeration to uboższa wersja interfejsu Iterator, która różni się tym, że ma dłuższe nazwy metod i nie obsługuje operacji usuwania.

Dzięki funkcji enumerator-seq możemy tworzyć sekwencje powiązane z obiektami implementującymi interfejs Enumeration.

Rezultat zwłoczny: (zależy od wejścia).

Użycie:

 • (enumeration-seq enumerator).
Przykład użycia funkcji enumeration-seq
1
2
(enumeration-seq (java.util.StringTokenizer. "raz dwa trzy"))
; => ("raz" "dwa" "trzy")
(enumeration-seq (java.util.StringTokenizer. &#34;raz dwa trzy&#34;)) ; =&gt; (&#34;raz&#34; &#34;dwa&#34; &#34;trzy&#34;)

Dostęp do elementów

Istnieje wiele funkcji, które pozwalają na dostęp do elementów wyrażanych sekwencyjnie. Dostęp ten może być zarówno następczy (operowanie na kolejnych elementach jeden po drugim), jak i quasi-swobodny (operowanie na elementach o wskazanej pozycji po przejściu przez poprzedzające).

Wartościowanie leniwych sekwencji

Leniwe sekwencje cechuje to, że wartości konkretnych elementów nie są obliczane od razu po ich wytworzeniu, lecz w momencie, gdy zażąda się do nich dostępu. Oczywiście poza wartością uzyskiwanego elementu będą też obliczone wartości wszystkich go poprzedzających.

Czasem może zdarzyć się tak, że wystąpi potrzeba wymuszenia obliczenia (ang. forcing evaluation) wartości wszystkich elementów sekwencji w celu operowania na jej elementach lub wywołania efektów ubocznych (np. wyświetlenia wartości na ekranie). Można wtedy skorzystać odpowiednich makr lub funkcji.

 • Dla więcej niż jednej sekwencji:

  • z makra doseq – gdy zależy nam na wartościach elementów podanych sekwencji, ale zamierzamy ich użyć w celu powstania efektów ubocznych w podanym wyrażeniu (wywoływanym dla każdego elementu).
 • Dla dokładnie jednej sekwencji:

  • z funkcji dorun – gdy nie zależy nam na wartościach elementów podanej sekwencji, ale dla każdego z nich chcemy wywołać funkcję generującą w celu powstania jej efektów ubocznych;

  • z funkcji doall – gdy zależy nam na wartościach elementów podanej sekwencji i chcemy z nich skorzystać w podanym wyrażeniu (wywoływanym dla każdego elementu).

Makro doseq i funkcja dorun nie przytrzymują czoła sekwencji, a więc nie dochodzi do zajęcia pamięci. Funkcja doall dokonuje retencji czołowej, a zbuforowane rezultaty są zwracane.

Warto na wstępie przestrzec, że wymienionych konstrukcji nie należy stosować na sekwencjach o nieskończonej długości, ponieważ (jak łatwo się domyślić) spowoduje to zawieszenie pracy bieżącego wątku i konsumpcję dostępnej pamięci, aż do awaryjnego zakończenia działania. Jeżeli chodzi o dorundoall, można w takich przypadkach zawęzić żądany zbiór wyników do niezbędnego minimum, podając dodatkowy, opcjonalny argument.

Wymuszone wartościowanie, doseq

Makro doseq służy do uruchomienia funkcji generującej dla każdego elementu leniwej sekwencji w celu poznania kolejnych wartości i wywołania efektów ubocznych.

Jako pierwszy argument doseq przyjmuje wektor zawierający pary powiązań symboli z sekwencjami, których kolejne wartości będą wskazywane przez te symbole. Będzie można ich używać w wyrażeniach podanych jako opcjonalne argumenty makra. Wyrażenia będą przeliczane tyle razy, ile jest elementów.

Jeżeli w wektorze powiązań umieścimy więcej niż jedną parę powiązaniową, wtedy dla każdego elementu pierwszej sekwencji będzie wykonane przejście przez wszystkie elementy kolejnej itd. Wtedy wyrażenia wykonane będą tylokrotnie, ile wynosi iloraz liczb elementów wszystkich podanych sekwencji.

Zwracaną wartością jest nil.

Użycie doseq nie powoduje zachowywania rezultatów w pamięciach podręcznych.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (doseq wektor-powiązań & wyrażenie…).
Przykład użycia funkcji doseq
1
2
3
4
5
6
(doseq [s (lazy-seq [1 2 3 4])] (println s))
; => nil
; >> 1
; >> 2
; >> 3
; >> 4
(doseq [s (lazy-seq [1 2 3 4])] (println s)) ; =&gt; nil ; &gt;&gt; 1 ; &gt;&gt; 2 ; &gt;&gt; 3 ; &gt;&gt; 4
Przykład użycia funkcji doseq z wieloma wyrażeniami
1
2
3
4
5
6
7
8
(doseq [s (lazy-seq [:a :b]) d (list 1 2 3)] (println s d))
; => nil
; >> :a 1
; >> :a 2
; >> :a 3
; >> :b 1
; >> :b 2
; >> :b 3
(doseq [s (lazy-seq [:a :b]) d (list 1 2 3)] (println s d)) ; =&gt; nil ; &gt;&gt; :a 1 ; &gt;&gt; :a 2 ; &gt;&gt; :a 3 ; &gt;&gt; :b 1 ; &gt;&gt; :b 2 ; &gt;&gt; :b 3

W powyższym przykładzie widać co się dzieje, gdy podamy więcej niż jedno wyrażenie sekwencyjne. Poza tym w przypadku drugiej pary korzystamy z sekwencyjnego interfejsu listy, a nie tworzymy sekwencji z użyciem lazy-seq.

Generowanie efektów ubocznych, dorun

Funkcja dorun wymusza wartościowanie elementów sekwencji podanej jako jej ostatni argument, lecz bez odczytywania ich wartości. Służy do wywoływania funkcji generującej, która może mieć efekty uboczne.

Pierwszym, opcjonalnym argumentem dorun, może być liczba elementów sekwencji, które zostaną obsłużone.

W przypadku sekwencji, których funkcja generująca kolejne elementy ma efekty uboczne, dorun sprawia, że są one emitowane dla każdego z nich. W normalnych warunkach efekty uboczne funkcji generującej są emitowane dopiero w momentach pobierania kolejnych wartości.

Funkcja dokonuje przejścia po elementach i zawsze zwraca wartość nil.

Użycie dorun nie powoduje zachowywania rezultatów w pamięciach podręcznych.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (dorun liczba-elementów? sekwencja).

Przykład użycia funkcji dorun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
;; map zwraca leniwą sekwencję, której funkcja po prostu wypisuje
;; kolejne elementy powiązanej kolekcji
(def powitania (map #(println "witaj" %) ["matko" "ojcze" "bracie"]))

(dorun powitania)
; => nil
; >> witaj matko
; >> witaj ojcze
; >> witaj bracie
;; map zwraca leniwą sekwencję, której funkcja po prostu wypisuje ;; kolejne elementy powiązanej kolekcji (def powitania (map #(println &#34;witaj&#34; %) [&#34;matko&#34; &#34;ojcze&#34; &#34;bracie&#34;])) (dorun powitania) ; =&gt; nil ; &gt;&gt; witaj matko ; &gt;&gt; witaj ojcze ; &gt;&gt; witaj bracie

Efekty uboczne i wartości, doall

Funkcja doall podobnie jak dorun wymusza wartościowanie elementów sekwencji podanej jako jej ostatni argument, jednak pozwala operować na uzyskiwanych wartościach. Pierwszym, opcjonalnym argumentem, może być liczba elementów, które chcemy pobrać.

W przypadku sekwencji, których funkcja generująca kolejne elementy ma efekty uboczne, doall sprawia, że są one emitowane dla każdego z nich. W normalnych warunkach efekty uboczne funkcji generującej są emitowane dopiero w momentach odczytywania kolejnych wartości.

Funkcja dokonuje przejścia po elementach i zwraca wartości w postaci leniwej sekwencji.

Czołowy element sekwencji jest zachowywany w pamięci, a w rezultacie pozostają w niej wszystkie zbuforowane rezultaty.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (doall liczba-elementów? sekwencja).
Przykład użycia funkcji doall
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
;; map zwraca leniwą sekwencję,
;; dla której funkcja wypisuje kolejne elementy
(def powitania (map #(do (println "witaj" %) %) ["matko" "ojcze" "bracie"]))

(doall powitania)
; => ("matko" "ojcze" "bracie")

witaj matko
witaj ojcze
witaj bracie
;; map zwraca leniwą sekwencję, ;; dla której funkcja wypisuje kolejne elementy (def powitania (map #(do (println &#34;witaj&#34; %) %) [&#34;matko&#34; &#34;ojcze&#34; &#34;bracie&#34;])) (doall powitania) ; =&gt; (&#34;matko&#34; &#34;ojcze&#34; &#34;bracie&#34;) witaj matko witaj ojcze witaj bracie

Dostęp następczy

Pobieranie kolejnych elementów, zwane też iterowaniem po strukturze, można w kolekcjach implementujących sekwencyjny interfejs i sekwencjach zrealizować, korzystając z odpowiednich funkcji.

Pierwszy element, first

Za pobieranie wartości pierwszego elementu odpowiada funkcja first. Jako argument przyjmuje sekwencję, a zwraca wartość pierwszego elementu lub wartość nieustaloną nil, jeżeli podany argument ma także wartość nil lub pierwszy element nie istnieje (zerowa długość).

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (first sekwencja).

Przykłady użycia funkcji first
1
2
3
(first (seq ["ab" 2 3])) ; => "ab"
(first   ["ab" 2 3])  ; => "ab"
(first    "abcdef")  ; => \a
(first (seq [&#34;ab&#34; 2 3])) ; =&gt; &#34;ab&#34; (first [&#34;ab&#34; 2 3]) ; =&gt; &#34;ab&#34; (first &#34;abcdef&#34;) ; =&gt; \a

Pierwszy pierwszego, ffirst

Funkcja ffirst jest skróconym odpowiednikiem dwukrotnego wywołania first. Zwraca pierwszy element sekwencji lub kolekcji powstałej w wyniku uprzedniego pobrania pierwszego elementu sekwencji. Jako argument przyjmuje sekwencję, a zwraca wartość pierwszego elementu sekwencji stanowiącej pierwszy element lub nil, jeżeli podany argument ma także wartość nil lub element nie istnieje.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (ffirst sekwencja).
Przykład użycia funkcji ffirst
1
2
(ffirst ["ab" 2 3])
; => \a
(ffirst [&#34;ab&#34; 2 3]) ; =&gt; \a

Uwaga: Wywołanie ffirst na sekwencji, której pierwszy element nie jest sekwencją spowoduje zgłoszenie wyjątku.

Następne elementy, next

Każdy element sekwencji jest powiązany z kolejnym. Dzięki funkcji next możemy podążać za tą relacją i uzyskiwać wartości wszystkich elementów umieszczonych za pierwszym w podanej jako argument sekwencji. Zwracaną wartością jest sekwencja. Jeżeli poza pierwszym elementem nie istnieją już inne, zwrócona będzie wartość nieustalona nil.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (next sekwencja).

Przykład użycia funkcji next
1
2
(next '(1 2 3 4))
; => (2 3 4)
(next &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; (2 3 4)

Następne po następnym, nnext

Funkcja nnext jest idiomem zagnieżdżonego, dwukrotnego wywołania next. Zwracaną wartością jest sekwencja zawierająca elementy sekwencji podanej jako pierwszy argument poza dwoma pierwszymi. Jeżeli nie ma wystarczającej liczby elementów, zwrócona będzie wartość nil.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (nnext sekwencja).

Przykład użycia funkcji nnext
1
2
3
;; odpowiednik (next (next sekwencja))
(nnext '(1 2 3 4))
; => (3 4)
;; odpowiednik (next (next sekwencja)) (nnext &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; (3 4)

Pierwszy z następnych, fnext

Funkcja fnext działa podobnie do next, lecz wywołuje first na rezultacie jej wywołania. Przyjmuje sekwencję, a zwraca pojedynczy element, który jest elementem następującym po pierwszym.

Rezultat zwłoczny: NIE

Użycie:

 • (fnext sekwencja).

Przykład użycia funkcji fnext
1
2
3
;; odpowiednik (first (next sekwencja))
(fnext '(1 2 3 4))
; => 2
;; odpowiednik (first (next sekwencja)) (fnext &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; 2

Kolejne od podanego, nthnext

Funkcja nthnext służy do uzyskiwania sekwencji elementów, poczynając od pozycji o podanym numerze (licząc od zera). Przyjmuje dwa argumenty: sekwencję i numer kolejny elementu, od którego należy zacząć pobieranie wszystkich następnych. Zwracaną wartością jest sekwencja.

W przypadku podania numeru większego niż liczba elementów, zwracana jest wartość nieustalona nil.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (nthnext sekwencja numer-kolejny).

Przykład użycia funkcji nthnext,
1
2
(nthnext '(1 2 3 4) 2)
; => (3 4)
(nthnext &#39;(1 2 3 4) 2) ; =&gt; (3 4)

Następne pierwszego, nfirst

Funkcja nfirst jest skróconym odpowiednikiem wywołania next na rezultacie zwracanym przez first. Zwraca sekwencję zawierającą kolejne (poza pierwszym) elementy kolekcji lub sekwencji stanowiącej pierwszy element sekwencji podanej jako argument. Jeżeli podany argument ma także wartość nil lub element nie istnieje, zwrócona zostanie wartość nieustaloną nil.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (nfirst sekwencja).
Przykład użycia funkcji nfirst
1
2
(nfirst ["abcd" 2 3])
; => (\b \c \d)
(nfirst [&#34;abcd&#34; 2 3]) ; =&gt; (\b \c \d)

Uwaga: Wywołanie nfirst na sekwencji, której pierwszy element nie jest sekwencją spowoduje zgłoszenie wyjątku.

Drugi element, second

Uzyskanie dostępu do drugiego elementu sekwencji umożliwia funkcja second.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (second sekwencja).

Przykład użycia funkcji second
1
2
(second ["ab" 2 3])
; => 2
(second [&#34;ab&#34; 2 3]) ; =&gt; 2

Element o wskazanej pozycji, nth

Dzięki funkcji nth można pobrać element sekwencji o wskazanej pozycji. Pozycja liczona jest od 0 (pierwszy element).

Warto zauważyć, że aby uzyskać dostęp do konkretnego elementu sekwencji, konieczne jest uzyskanie dostępu do (a w przypadku leniwych sekwencji obliczenie wartości) wszystkich elementów poprzedzających. Wynika to ze specyficznego rodzaju uzyskiwania wartości elementów sekwencji, gdzie na poziomie operacyjnym kolejne zależą od poprzednich.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (nth sekwencja pozycja),
 • (nth sekwencja pozycja wartość-domyślna).

Przykłady użycia funkcji nth
1
2
(nth ["ab" 2 3] 2)     ; => 3
(nth ["ab" 2 3] 5 "brak") ; => "brak"
(nth [&#34;ab&#34; 2 3] 2) ; =&gt; 3 (nth [&#34;ab&#34; 2 3] 5 &#34;brak&#34;) ; =&gt; &#34;brak&#34;

Ostatni element, last

Ostatni element sekwencji możemy pobrać z użyciem funkcji last. Przyjmuje ona jeden argument, którym powinna być sekwencja, a zwraca wartość jej ostatniego elementu.

Warto zauważyć, że aby uzyskać dostęp do ostatniego elementu sekwencji, konieczne jest uzyskanie dostępu do (a w przypadku leniwych sekwencji obliczenie wartości) wszystkich elementów poprzedzających. Wynika to ze specyficznego rodzaju uzyskiwania wartości elementów sekwencji, gdzie na poziomie operacyjnym kolejne zależą od poprzednich.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (last sekwencja).

Przykład użycia funkcji last
1
2
(last ["ab" 2 3])
; => 3
(last [&#34;ab&#34; 2 3]) ; =&gt; 3

Losowy element, rand-nth

Dzięki funkcji rand-nth można pobierać losowy element z kolekcji wyposażonej w sekwencyjny interfejs dostępu. Przyjmuje ona jeden argument, którym powinna być sekwencja, a zwraca wartość jej losowo wybranego elementu.

Warto zauważyć, że aby uzyskać dostęp do konkretnego elementu sekwencji, konieczne jest uzyskanie dostępu do (a w przypadku leniwych sekwencji obliczenie wartości) wszystkich elementów poprzedzających. Wynika to ze specyficznego rodzaju uzyskiwania wartości elementów sekwencji, gdzie na poziomie operacyjnym kolejne zależą od poprzednich.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (rand-nth sekwencja).

Przykład użycia funkcji rand-nth
1
2
(rand-nth ["ab" 2 3])
; => 2
(rand-nth [&#34;ab&#34; 2 3]) ; =&gt; 2

Pierwszy jako powiązanie, when-first

Makro when-first przyjmuje jeden obowiązkowy argument, który powinien być wektorem powiązań zawierającym dokładnie jedną parę powiązaniową (dwa elementy). Pierwszym elementem pary musi być symbol w formie powiązaniowej, natomiast drugim sekwencja lub kolekcja z sekwencyjnym interfejsem dostępu. Pierwszy element tej ostatniej zostanie powiązany leksykalnie (z użyciem let) z podanym symbolem i będzie można go użyć w wyrażeniu podanym jako drugi argument.

Jeżeli pierwszego elementu nie da się uzyskać (np. mamy do czynienia z pustą sekwencją lub z wartością nil), zwrócona zostanie wartość nieustalona nil. W przeciwnym przypadku zwrócona będzie wartość wyrażenia podanego jako drugi argument.

Rezultat zwłoczny: (zależy od wejścia).

Użycie:

 • (when-first wektor-powiązań & ciało…).
Przykład użycia makra when-first
1
2
(when-first [x '(1 2 3)] x)
; => 1
(when-first [x &#39;(1 2 3)] x) ; =&gt; 1

Zobacz także:

Konwertowanie sekwencji

W Clojure istnieją funkcje, dzięki którym możliwe jest budowanie kolekcji czy zestawów argumentów na bazie sekwencji.

Do argumentów funkcji, apply

Funkcja apply pozwala używać wartości elementów sekwencji jako kolejnych argumentów wywoływanej funkcji. Przyjmuje ona minimum dwa argumenty – pierwszy powinien być funkcją, która zostanie wywołana, a drugi sekwencją, której elementy będą przekazane jako jej argumenty. Opcjonalnie możemy po funkcji przekazać dodatkowe argumenty, które zostaną użyte w wywołaniu jako pierwsze (przed argumentami pochodzącymi z sekwencji). Funkcja zwraca rezultat wykonania przekazanej funkcji.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (apply funkcja sekwencja),
 • (apply funkcja argument-funkcji… sekwencja).
Przykłady użycia funkcji apply
1
2
(apply str "a" "b" "c" [1 2 3]) ; => "abc123"
(apply str       [1 2 3]) ; => "123"
(apply str &#34;a&#34; &#34;b&#34; &#34;c&#34; [1 2 3]) ; =&gt; &#34;abc123&#34; (apply str [1 2 3]) ; =&gt; &#34;123&#34;

W powyższym przykładzie skorzystaliśmy z funkcji str, która przyjmuje dowolną liczbę argumentów i zwraca łańcuch tekstowy na podstawie złączenia tekstowych reprezentacji ich wartości.

Zobacz także:

Do kolekcji

Umieszczanie w kolekcji

Funkcja into pozwala umieścić wszystkie elementy podanej jako drugi argument sekwencji w kolekcji, która została przekazana jako pierwszy argument. Zwraca kolekcję zbudowaną na bazie oryginalnej z dodanymi elementami pochodzącymi z sekwencji.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (into kolekcja sekwencja).

Przykład użycia funkcji into
1
2
(into [1 2] '(3 4 5))
; => [1 2 3 4 5]
(into [1 2] &#39;(3 4 5)) ; =&gt; [1 2 3 4 5]

Budowanie wektora, vec

Funkcja vec, która służy do tworzenia wektorów, może również korzystać z sekwencji, aby na tej podstawie wypełnić strukturę elementami.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (vec sekwencja).

Przykład użycia funkcji vec
1
2
(vec '(1 2 3 4))
; => [1 2 3 4]
(vec &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; [1 2 3 4]

Budowanie zbioru, set

Analogicznie do vec działa funkcja set, która tworzy zbiory. Można użyć sekwencji do zainicjowania nowej struktury.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (set sekwencja).

Przykład użycia funkcji set
1
2
(set '(1 2 3 4))
; => #{1 4 3 2}
(set &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; #{1 4 3 2}

Budowanie tablicy, into-array

Funkcja into-array pozwala tworzyć tablice Javy na bazie sekwencji.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (into-array sekwencja),
 • (into-array typ sekwencja).

W wariancie jednoargumentowym przyjmuje sekwencję, a w wariancie dwuargumentowym typ danych oraz sekwencję. Ów typ, jeżeli go określono, wskazuje klasę elementów dostępnych za pośrednictwem sekwencyjnego interfejsu przekazywanego obiektu.

Przykład użycia funkcji into-array
1
2
(into-array '(1 2))        ; => #<Long[] [Ljava.lang.Long;@210dfbcd>
(into-array Integer/TYPE '(1 2)) ; => #<int[] [I@45fae22b>
(into-array &#39;(1 2)) ; =&gt; #&lt;Long[] [Ljava.lang.Long;@210dfbcd&gt; (into-array Integer/TYPE &#39;(1 2)) ; =&gt; #&lt;int[] [I@45fae22b&gt;

Budowanie tablicy 2d, to-array-2d

Funkcja to-array-2d pozwala tworzyć dwuwymiarowe tablice Javy na bazie sekwencji. Elementy sekwencji muszą być egzemplarzami klasy Object lub pochodnymi, a każdy może również zawierać sekwencję lub kolekcję.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (to-array-2d sekwencja).

Przykład użycia funkcji to-array-2d
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
;; Tworzymy tablicę i wiążemy z obiektem Var.
(def tablice (to-array-2d '("sok" "marchwiowy")))

;; Sprawdzamy co jest wewnątrz.
tablice
; => #<Object[][] [[Ljava.lang.Object;@5279effd>

;; Pobieramy pierwszy element.
(first tablice)
; => #<Object[] [Ljava.lang.Object;@1076b5a6>

;; Pobieramy pierwszy element pierwszego elementu.
(ffirst tablice)
; => \s

;; Przekształcamy pierwszy element do łańcucha znakowego.
(apply str (first tablice))
; => "sok"

;; Przekształcamy do łańcucha znakowego.
(clojure.string/join " " (map #(apply str %) tablice))
; => "sok marchwiowy"

;; Przekształcamy do wektora wektorów.
(vec (map vec tablice))
; => [[\s \o \k] [\m \a \r \c \h \w \i \o \w \y]]
;; Tworzymy tablicę i wiążemy z obiektem Var. (def tablice (to-array-2d &#39;(&#34;sok&#34; &#34;marchwiowy&#34;))) ;; Sprawdzamy co jest wewnątrz. tablice ; =&gt; #&lt;Object[][] [[Ljava.lang.Object;@5279effd&gt; ;; Pobieramy pierwszy element. (first tablice) ; =&gt; #&lt;Object[] [Ljava.lang.Object;@1076b5a6&gt; ;; Pobieramy pierwszy element pierwszego elementu. (ffirst tablice) ; =&gt; \s ;; Przekształcamy pierwszy element do łańcucha znakowego. (apply str (first tablice)) ; =&gt; &#34;sok&#34; ;; Przekształcamy do łańcucha znakowego. (clojure.string/join &#34; &#34; (map #(apply str %) tablice)) ; =&gt; &#34;sok marchwiowy&#34; ;; Przekształcamy do wektora wektorów. (vec (map vec tablice)) ; =&gt; [[\s \o \k] [\m \a \r \c \h \w \i \o \w \y]]

Budowanie tablicy częstości, frequencies

Dzięki funkcji frequencies możemy dowiedzieć się jaka jest częstotliwość występowania poszczególnych wartości w sekwencji. Funkcja ta przyjmuje jeden argument, a zwraca mapę zawierającą unikatowe wartości elementów jako klucze i przypisane do nich liczby całkowite, które wyrażają jak często występowały w sekwencji.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (frequencies sekwencja).

Przykład użycia funkcji frequencies
1
2
(frequencies '(Zuzia Ruzia Jadzia Zuzia))
; => {Zuzia 2, Ruzia 1, Jadzia 1}
(frequencies &#39;(Zuzia Ruzia Jadzia Zuzia)) ; =&gt; {Zuzia 2, Ruzia 1, Jadzia 1}

Budowanie mapy

Funkcja zipmap pozwala utworzyć mapę na podstawie dwóch sekwencji podanych jako argumenty. Wartości elementów pierwszej staną się kluczami mapy, a drugiej wartościami.

Użycie:

 • (zipmap sekwencja-kluczy sekwencja-wartości).

Przykład użycia funkcji zipmap
1
2
(zipmap '(:a :b) '(1 2))
; => {:b 2, :a 1}
(zipmap &#39;(:a :b) &#39;(1 2)) ; =&gt; {:b 2, :a 1}

Grupowanie, group-by

Funkcja group-by umożliwia tworzenie map, których wartościami są wektory elementów powstałych na bazie sekwencji podanej jako drugi argument, natomiast kluczami rezultaty wykonania funkcji, którą podano jako pierwszy argument. Pozwala ona grupować elementy sekwencji z użyciem podanego operatora.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (group-by funkcja sekwencja-wartości).

Przykład użycia funkcji group-by
1
2
3
4
(group-by #(if (> % 9) :wielocyfrowe :jednocyfrowe)
     '(1 2 30 40 50))

; => {:jednocyfrowe [1 2], :wielocyfrowe [30 40 50]}
(group-by #(if (&gt; % 9) :wielocyfrowe :jednocyfrowe) &#39;(1 2 30 40 50)) ; =&gt; {:jednocyfrowe [1 2], :wielocyfrowe [30 40 50]}

Do wartości

Istnieją wbudowane funkcje języka Clojure, które umożliwiają konwersję elementów sekwencji do pojedynczej wartości lub struktury wielowartościowej.

Element z kryterium, some

Funkcja some zwraca wartość funkcji podanej jako pierwszy argument dla pierwszego elementu podanej jako drugi argument sekwencji, dla którego przekazana funkcja zwraca prawdę (wartość różną od nil i różną od false).

Jeżeli dla żadnego elementu sekwencji przekazana funkcja nie zwróci wartości prawdziwej, zwracana jest wartość nil.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (some warunek sekwencja).

Przykłady użycia funkcji some
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
;; pierwszy test parzystości elementu o pozytywnym wyniku
(some even? '(1 2 3 4 5 6 7 8))
; => true

;; pierwszy parzysty element
(some #(if (even? %) %) '(1 2 3 4 5 6 7 8))
; => 2

;; pierwszy element, który jest większy niż 10
(some #(if (> % 10) %) '(1 2 3 4 5 6 7 8))
; => nil

;; pierwszy element, który jest mniejszy niż 5
(some #(if (< % 5) %) '(1 2 3 4 5 6 7 8))
; => 1

;; pierwszy element, który jest większy niż 3
(some #(if (> % 3) %) '(1 2 3 4 5 6 7 8))
; => 4

;; pierwszy element należący do zbioru
(some #{1 2 7} '(3 4 5 6 7))
; => 7
;; pierwszy test parzystości elementu o pozytywnym wyniku (some even? &#39;(1 2 3 4 5 6 7 8)) ; =&gt; true ;; pierwszy parzysty element (some #(if (even? %) %) &#39;(1 2 3 4 5 6 7 8)) ; =&gt; 2 ;; pierwszy element, który jest większy niż 10 (some #(if (&gt; % 10) %) &#39;(1 2 3 4 5 6 7 8)) ; =&gt; nil ;; pierwszy element, który jest mniejszy niż 5 (some #(if (&lt; % 5) %) &#39;(1 2 3 4 5 6 7 8)) ; =&gt; 1 ;; pierwszy element, który jest większy niż 3 (some #(if (&gt; % 3) %) &#39;(1 2 3 4 5 6 7 8)) ; =&gt; 4 ;; pierwszy element należący do zbioru (some #{1 2 7} &#39;(3 4 5 6 7)) ; =&gt; 7

Redukowanie do wartości, reduce

Funkcja reduce jako drugi argument przyjmuje sekwencję, a jako pierwszy dwuargumentowy operator, który będzie użyty względem wartości kolejnych elementów tej sekwencji w taki sposób, że wynik zastosowania go na wartości poprzedniego elementu jest wcześniej akumulowany, a następnie używany jako pierwszy argument wywołania operatora, gdy drugim argumentem operatora jest aktualnie przetwarzany element sekwencji. Funkcja zwraca wartość ostatniego wywołania operatora.

W trójargumentowej wersji funkcja pozwala podać początkową wartość akumulatora jako drugi argument, a sekwencję jako trzeci.

Rezultat zwłoczny: (zależny od operatora i wejścia).

Użycie:

 • (reduce operator sekwencja),
 • (reduce operator wartość sekwencja).
Przykład użycia funkcji reduce
1
2
3
(reduce     +  '(1 2 3 4)) ; => 10
(reduce     + 20 '(1 2 3 4)) ; => 30
(reduce #(cons %2 %1) nil '(1 2)) ; => (2 1)
(reduce + &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; 10 (reduce + 20 &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; 30 (reduce #(cons %2 %1) nil &#39;(1 2)) ; =&gt; (2 1)

Więcej szczegółów dotyczących redukowania (zwijania) sekwencji wartości można znaleźć w części poświęconej transduktorom.

Redukowanie z indeksem, reduce-kv

Funkcja reduce-kv użyta w odniesieniu do wektorów i innych kolekcji indeksowanych numerycznie działa podobnie do reduce, z tą różnicą, że wywołuje podany jako pierwszy argument operator dla każdego elementu i jego numeru indeksu (poza akumulatorem i wartością aktualnie przetwarzanego elementu). Funkcja przyjmuje też wartość początkową akumulatora jako argument na drugiej pozycji.

Funkcja zwraca rezultat ostatniego wywołania operatora na wartości akumulatora, ostatnio przetwarzanym elemencie wektora i jego numerze kolejnym (licząc od 0).

Użycie:

 • (reduce-kv operator akumulator wektor).

Przykład użycia funkcji reduce-kv
1
2
(reduce-kv + 0 [1 2 3 4])
; => 16
(reduce-kv + 0 [1 2 3 4]) ; =&gt; 16

Zatrzymywanie redukcji, reduced

Funkcja reduced przyjmuje wartość i zwraca obiekt, który powoduje zatrzymanie procesu zwijania (redukcji), gdy zostanie zwrócony przez funkcję redukującą podaną do reduce.

Zwracany obiekt nadal wyraża oryginalną wartość, lecz kapsułkowaną w instancji odpowiedniego typu danych, który ma znaczenie sterujące dla reduce. Po odkapsułkowaniu wartość będzie zwrócona przez reduce.

Użycie:

 • (reduced wartość).
Przykłady użycia funkcji reduced
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
(reduce #(if (< %2 6)
       (+ %1 %2)
       (reduced :koniec)) ; wartość stała
    '(1 2 3 4 5 6 7 8))
; => :koniec

(reduce #(if (< %2 100)
       (+ %1 %2)
       (reduced :koniec)) ; wartość stała
    '(1 2 3 4 5 6 7 8))
; => 36

(reduce #(if (< %2 6)
       (+ %1 %2)
       (reduced %1))    ; akumulator
    '(1 2 3 4 5 6 7 8))
; => 15
(reduce #(if (&lt; %2 6) (+ %1 %2) (reduced :koniec)) ; wartość stała &#39;(1 2 3 4 5 6 7 8)) ; =&gt; :koniec (reduce #(if (&lt; %2 100) (+ %1 %2) (reduced :koniec)) ; wartość stała &#39;(1 2 3 4 5 6 7 8)) ; =&gt; 36 (reduce #(if (&lt; %2 6) (+ %1 %2) (reduced %1)) ; akumulator &#39;(1 2 3 4 5 6 7 8)) ; =&gt; 15

Modyfikowanie sekwencji

Istnieje wiele funkcji, które pozwalają przekształcać sekwencje w taki sposób, że będą one zawierały więcej lub mniej elementów. Zazwyczaj kryterium selekcji będzie bazowało na wartościach, chociaż zdarzają się operacje pozwalające korzystać np. z numerów kolejnych.

Usuwanie elementów

Bez pierwszego elementu, rest

Pierwszy element sekwencji możemy usunąć z użyciem funkcji rest, która jest podstawową funkcją sekwencyjnego interfejsu (jedną z wymaganych operacji). Przyjmuje ona sekwencję i zwraca sekwencyjną strukturę (np. listę, obiekt typu ChunkedCons bądź LazySeq), która reprezentuje wszystkie elementy sekwencji poza pierwszym.

Rezultat zwłoczny: (zależy od wejścia).

Użycie:

 • (rest sekwencja).

Przykłady użycia funkcji rest
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
(rest [1 2 3])          ; => (2 3)
(type (rest [1 2 3]))      ; => clojure.lang.PersistentVector$ChunkedSeq

(rest '(1 2 3))         ; => (2 3)
(type (rest '(1 2 3)))      ; => clojure.lang.PersistentList

(rest (seq '(1 2 3)))      ; => (2 3)
(type (rest (seq '(1 2 3))))   ; => clojure.lang.PersistentList

(rest (range 1 5))        ; => (2 3 4)
(type (rest (range 1 5)))    ; => clojure.lang.ChunkedCons

(take 5 (rest (iterate inc 1))) ; => (2 3 4 5 6)
(type (rest (iterate inc 1)))  ; => clojure.lang.LazySeq
(rest [1 2 3]) ; =&gt; (2 3) (type (rest [1 2 3])) ; =&gt; clojure.lang.PersistentVector$ChunkedSeq (rest &#39;(1 2 3)) ; =&gt; (2 3) (type (rest &#39;(1 2 3))) ; =&gt; clojure.lang.PersistentList (rest (seq &#39;(1 2 3))) ; =&gt; (2 3) (type (rest (seq &#39;(1 2 3)))) ; =&gt; clojure.lang.PersistentList (rest (range 1 5)) ; =&gt; (2 3 4) (type (rest (range 1 5))) ; =&gt; clojure.lang.ChunkedCons (take 5 (rest (iterate inc 1))) ; =&gt; (2 3 4 5 6) (type (rest (iterate inc 1))) ; =&gt; clojure.lang.LazySeq

Usuwanie początkowych, drop

Funkcja drop przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym powinna być liczba całkowita, a drugim sekwencja. Zwrócona zostanie sekwencja na bazie przekazanej bez pierwszych elementów o podanej liczbie.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor wykorzystujący obiekt reprezentujący zmienny stan.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (drop liczba),
 • (drop liczba sekwencja).

Przykład użycia funkcji drop
1
2
(drop 3 '(1 2 3 4 5 6 7))
; => (4 5 6 7)
(drop 3 &#39;(1 2 3 4 5 6 7)) ; =&gt; (4 5 6 7)

Usuwanie początkowych, drop-while

Funkcja drop-while jako pierwszy argument przyjmuje predykat, a jako drugi sekwencję. Przekazana funkcja jest wywoływana dla każdego elementu i dopóki zwraca prawdę (wartość różną od false i różną od nil), elementy są pomijane. Gdy choć raz funkcja zwróci logiczną prawdę, wtedy przestaje być wywoływana, a element aktualnie przetwarzany i wszystkie kolejne są umieszczane w sekwencji wynikowej.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor wykorzystujący obiekt reprezentujący zmienny stan.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (drop-while predykat),
 • (drop-while predykat sekwencja).

Przykład użycia funkcji drop-while
1
2
(drop-while #(not= 5 %) '(1 2 3 4 5 6 7))
; => (5 6 7)
(drop-while #(not= 5 %) &#39;(1 2 3 4 5 6 7)) ; =&gt; (5 6 7)

Usuwanie końcowych, drop-last

Funkcja drop-last przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym powinna być liczba całkowita, a drugim sekwencja. Zwrócona zostanie leniwa sekwencja na bazie przekazanej bez końcowych elementów o podanej liczbie. W wariancie jednoargumentowym pomijany jest tylko ostatni element.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (drop-last        sekwencja),
 • (drop-last liczba sekwencja).

Przykłady użycia funkcji drop-last
1
2
(drop-last 3 '(1 2 3 4 5 6 7)) ; => (1 2 3 4)
(drop-last  '(1 2 3 4 5 6 7)) ; => (1 2 3 4 5 6)
(drop-last 3 &#39;(1 2 3 4 5 6 7)) ; =&gt; (1 2 3 4) (drop-last &#39;(1 2 3 4 5 6 7)) ; =&gt; (1 2 3 4 5 6)

Usuwanie ostatniego, butlast

Funkcja butlast działa podobnie do drop-last, lecz przyjmuje tylko jeden argument, którym powinna być sekwencja. Zwrócona zostanie sekwencja na bazie przekazanej bez ostatniego elementu.

Funkcja ta jest ok. 20% szybsza od drop-last, ale nie zwraca sekwencji leniwej.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (butlast sekwencja).

Przykład użycia funkcji butlast
1
2
(butlast '(1 2 3 4 5 6 7))
; => (1 2 3 4 5 6)
(butlast &#39;(1 2 3 4 5 6 7)) ; =&gt; (1 2 3 4 5 6)

Pozostawianie pierwszych, take

Funkcja take pozwala zachować podaną liczbę elementów podanej sekwencji. Przyjmuje ona dwa argumenty: liczbę całkowitą (określającą liczbę elementów) i sekwencję. Zwraca sekwencję pochodną zawierającą podaną liczbę elementów źródłowej sekwencji, licząc od czoła.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor wykorzystujący obiekt reprezentujący zmienny stan.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (take liczba),
 • (take liczba sekwencja).

Przykład użycia funkcji take
1
2
(take 3 '(1 2 3 4 5 6 7))
; => (1 2 3)
(take 3 &#39;(1 2 3 4 5 6 7)) ; =&gt; (1 2 3)

Pozostawianie pierwszych, take-while

Funkcja take-while pozwala zachować wszystkie elementy, które spełniają podany warunek. Przyjmuje ona dwa argumenty: predykat (wyrażony jednoargumentową funkcją) i sekwencję. Zwraca sekwencję pochodną z zachowanymi elementami od pierwszego (jeżeli spełnia warunek predykatu) do ostatniego dla którego predykat zwrócił logiczną prawdę (wartość różną od false i różną od nil).

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor wykorzystujący obiekt reprezentujący zmienny stan.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (take-while predykat),
 • (take-while predykat sekwencja).

Przykład użycia funkcji take-while
1
2
(take-while #(not= 5 %) '(1 2 3 4 5 6 7))
; => (1 2 3 4)
(take-while #(not= 5 %) &#39;(1 2 3 4 5 6 7)) ; =&gt; (1 2 3 4)

Pozostawianie ostatnich, take-last

Funkcja take-last przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym powinna być liczba całkowita, a drugim sekwencja. Zwrócona zostanie sekwencja na bazie przekazanej z usuniętymi wszystkimi elementami poza podaną liczbą końcowych elementów, które należy zachować.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (take-last liczba sekwencja).

Przykład użycia funkcji take-last
1
2
(take-last 3 '(1 2 3 4 5 6 7))
; => (5 6 7)
(take-last 3 &#39;(1 2 3 4 5 6 7)) ; =&gt; (5 6 7)

Pozostawianie z krokiem, take-nth

Funkcja take-nth przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym powinna być liczba całkowita, a drugim sekwencja. Zwrócona zostanie sekwencja na bazie przekazanej z pozostawionymi wyłącznie tymi elementami, których pozycja jest wielokrotnością podanej liczby, poczynając od pierwszego elementu.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor wykorzystujący obiekt reprezentujący zmienny stan.

Uwaga: Przekazanie wartości 0 jako pierwszego argumentu prowadzi do nieskończonego zapętlenia funkcji.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (take-nth krok),
 • (take-nth krok sekwencja).

Przykład użycia funkcji take-nth
1
2
(take-nth 3 '(1 2 3 4 5 6 7))
; => (1 4 7)
(take-nth 3 &#39;(1 2 3 4 5 6 7)) ; =&gt; (1 4 7)

Filtrowanie, filter

Funkcja filter tworzy leniwą sekwencję składającą się z tych elementów sekwencji podanej jako drugi argument, dla których jednoargumentowa funkcja podana jako pierwszy argument zwraca logiczną prawdę (wartości różne od false i różne od nil).

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (filter predykat),
 • (filter predykat sekwencja).

Przykład użycia funkcji filter
1
2
(filter odd? '(1 2 3 4 5))
; => (1 3 5)
(filter odd? &#39;(1 2 3 4 5)) ; =&gt; (1 3 5)

Eliminowanie, remove

Funkcja remove tworzy leniwą sekwencję, składającą się z tych elementów sekwencji podanej jako drugi argument, dla których jednoargumentowa funkcja przekazana jako pierwszy argument zwraca logiczny fałsz (wartość false lub nil). Pomijane są elementy, dla których predykat tworzy logiczną prawdę.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (remove predykat),
 • (remove predykat sekwencja).

Przykład użycia funkcji remove
1
2
(remove odd? '(1 2 3 4 5))
; => (2 4)
(remove odd? &#39;(1 2 3 4 5)) ; =&gt; (2 4)

Niepowtarzalność, distinct

Funkcja distinct zwraca sekwencję, która jest takim przekształceniem sekwencji podanej jako argument, że zawiera wyłącznie elementy unikatowe (niepowtarzalne). Powtórzenia elementów są usuwane.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (distinct sekwencja).
Przykład użycia funkcji distinct
1
2
(distinct '(1 2 2 5 2))
; => (1 2 5)
(distinct &#39;(1 2 2 5 2)) ; =&gt; (1 2 5)

Uwaga: Wewnętrznie funkcja korzysta ze zbioru przechowywanego w pamięci, w którym zapamiętywane są wszystkie unikatowe wartości.

Deduplikacja, dedupe

Funkcja dedupe zwraca sekwencję, która jest takim przekształceniem sekwencji podanej jako argument, że zawiera wyłącznie elementy unikatowe (niepowtarzalne) w obrębie sąsiadujących ze sobą. Powtórzenia elementów umiejscowionych obok siebie są usuwane.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (distinct sekwencja).
Przykład użycia funkcji dedupe
1
2
(dedupe '(1 2 2 5 2))
; => (1 2 5 2)
(dedupe &#39;(1 2 2 5 2)) ; =&gt; (1 2 5 2)

Dodawanie elementów

Sekwencje można uzupełniać o nowe elementy z użyciem odpowiednich funkcji.

Dołączanie elementu, cons

Funkcja cons dodaje element do czoła sekwencji, a zwraca leniwą sekwencję z dodanym obiektem Cons, który reprezentuje jej pierwszy element.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (cons element sekwencja).

Przykład użycia funkcji cons
1
2
(cons 10 '(1 2 3))
; => (10 1 2 3)
(cons 10 &#39;(1 2 3)) ; =&gt; (10 1 2 3)

Łączenie sekwencji, concat

Dzięki funkcji concat możliwe jest tworzenie sekwencji składającej się z zera lub większej liczby sekwencji podanych jako jej argumenty.

Wariantem concat jest makro lazy-cat, które działa tak samo, ale faktyczne operacje przeliczenia sekwencji nastąpią dopiero przy próbie dostępu do elementów lub wymuszonym wartościowaniu. Każda sekwencja wchodząca w skład sekwencji wynikowej jest przekształcana do postaci leniwej. Jak nietrudno się domyślić rezultatem jest również leniwa sekwencja.

Rezultat zwłoczny:

 • concat: NIE,
 • lazy-cat: TAK.

Użycie:

 • (concat & sekwencja…),
 • (lazy-cat & sekwencja…).

Przykłady użycia funkcji concat i lazy-cat
1
2
3
4
(concat [1 2 3 4] [5 6 7 8]) ; => (1 2 3 4 5 6 7 8)
(concat)           ; => ()

(do (lazy-cat [1 2] [3 4]))  ; => (1 2 3 4)
(concat [1 2 3 4] [5 6 7 8]) ; =&gt; (1 2 3 4 5 6 7 8) (concat) ; =&gt; () (do (lazy-cat [1 2] [3 4])) ; =&gt; (1 2 3 4)

Zapętlanie, cycle

Funkcja cycle generuje leniwą, nieskończoną sekwencję złożoną z powtarzanych elementów sekwencji podanej jako argument.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (cycle sekwencja).

Wartością zwracaną jest obiekt typu clojure.lang.Cycle o sekwencyjnym interfejsie dostępu.

Przykład użycia funkcji cycle
1
2
(take 10 (cycle '(1 2)))
; => (1 2 1 2 1 2 1 2 1 2)
(take 10 (cycle &#39;(1 2))) ; =&gt; (1 2 1 2 1 2 1 2 1 2)

Przeplatanie, interleave

Dzięki funkcji interleave możemy przeplatać elementy podanych sekwencji. Zwraca ona leniwą sekwencję, która jest połączeniem sekwencji podanych jako argumenty w taki sposób, że w wyniku umieszczane są najpierw pierwsze elementy każdej sekwencji, następnie drugie z każdej itd.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (interleave & sekwencja…).

Przykłady użycia funkcji interleave
1
2
3
(interleave [:a :b] [1 2])     ; => (:a 1 :b 2)
(interleave [:a :b] [1 2] ['x 'y]) ; => (:a 1 x :b 2 y)
(interleave)            ; => ()
(interleave [:a :b] [1 2]) ; =&gt; (:a 1 :b 2) (interleave [:a :b] [1 2] [&#39;x &#39;y]) ; =&gt; (:a 1 x :b 2 y) (interleave) ; =&gt; ()

Wstawianie, interpose

Dzięki funkcji interpose możemy umieszczać element o podanej wartości między elementami istniejącej sekwencji. Rezultatem jest leniwa sekwencja, w której wartością co drugiego elementu jest wartość przekazana jako argument.

Wartość nie zostanie nigdy umieszczona po ostatnim elemencie sekwencji.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor wykorzystujący obiekt reprezentujący zmienny stan.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (interpose separator),
 • (interpose separator sekwencja).
Przykład użycia funkcji interpose
1
2
(interpose 0 [:a :b :c])
; => (:a 0 :b 0 :c)
(interpose 0 [:a :b :c]) ; =&gt; (:a 0 :b 0 :c)

Zmiana porządku

Funkcje zmieniające porządek sekwencji pozwalają reorganizować kolejność elementów, jednak przy zachowaniu ich liczby oraz wartości.

Odwracanie kolejności, reverse

Funkcja reverse pozwala odwracać kolejność sekwencji podanej jako argument. Zwraca listę typu clojure.lang.PersistentList (z sekwencyjnym interfejsem dostępu), której elementy ułożone są odwrotnie niż sekwencja wejściowa.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (reverse sekwencja).
Przykład użycia funkcji reverse
1
2
(reverse '(1 2 3 4))
; => (4 3 2 1)
(reverse &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; (4 3 2 1)

Uwaga: Funkcja reverse tworzy nową strukturę danych i jej użycie może w niektórych przypadkach nie być optymalne pod względem oszczędności pamięci. Jeżeli to możliwe, należy korzystać z omówionej wcześniej funkcji rseq lub rsubseq.

Sortowanie, sort

Funkcje sortsort-by zwracają sekwencję bazującą na uporządkowanej tablicy (obiekt klasy clojure.lang.ArraySeq), zawierającej elementy sekwencji podanej jako argument, które zostały posortowane zgodnie z podanymi kryteriami.

Funkcja sort przyjmuje sekwencję lub (w wariancie dwuargumentowym) funkcję porównującą elementy (tzw. komparator) i sekwencję. Komparator powinien być obiektem implementującym interfejs java.util.Comparator, a jeżeli go nie podano, użyta będzie funkcja compare. Warto nadmienić, że w Clojure każda definiowana funkcja implementuje interfejs Comparator, więc może być użyta jako operator porównujący.

Funkcja sort-by działa podobnie, ale wymaga podania dodatkowego, początkowego argumentu. Jego wartością powinna być funkcja, która dokona wartościowania każdego elementu zgodnie z intencją programisty. Uzyskana w ten sposób wartość będzie porównywana, aby uporządkować elementy. Ten wariant sortowania wykorzystuje się na przykład w obsłudze struktur asocjacyjnych, gdzie wartość skojarzona z konkretnym kluczem powinna być potraktowana jak kryterium uporządkowania.

Uwaga: Jeżeli zamiast sekwencji zostanie podany obiekt tablicy Javy, zostanie on zmodyfikowany. Aby się przed tym uchronić, należy korzystać z jego kopii (np. używając funkcji aclone).

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (sort                         sekwencja),
 • (sort              komparator sekwencja),
 • (sort-by ewaluator            sekwencja),
 • (sort-by ewaluator komparator sekwencja).

Przykłady użycia funkcji sort i sort-by
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
;; sortowanie z użyciem wbudowanego komparatora
(sort '(4 3 1 2))
; => (1 2 3 4)

;; operator "większe niż" użyty jako komparator
(sort > '(4 3 1 2))
; => (4 3 2 1)

;; własny komparator
(defn komparator [x y] (> x y))
(sort komparator '(1 2 4 3))
; => (4 3 2 1)

;; funkcja zliczająca elementy (tu znaki) jako ewaluator
(sort-by count '("siała" "baba" "mak"))
; => ("mak" "baba" "siała")

;; sortowanie mapy z funkcją val jako ewaluatorem
(sort-by val {:a 1, :b 2, :c 3})
; => ([:a 1] [:b 2] [:c 3])

;; sortowanie mapy z funkcją val jako ewaluatorem
;; i z operatorem "większe niż" w roli komparatora
(sort-by val < {:a 1, :b 2, :c 3})
; => ([:c 3] [:b 2] [:a 1])
;; sortowanie z użyciem wbudowanego komparatora (sort &#39;(4 3 1 2)) ; =&gt; (1 2 3 4) ;; operator &#34;większe niż&#34; użyty jako komparator (sort &gt; &#39;(4 3 1 2)) ; =&gt; (4 3 2 1) ;; własny komparator (defn komparator [x y] (&gt; x y)) (sort komparator &#39;(1 2 4 3)) ; =&gt; (4 3 2 1) ;; funkcja zliczająca elementy (tu znaki) jako ewaluator (sort-by count &#39;(&#34;siała&#34; &#34;baba&#34; &#34;mak&#34;)) ; =&gt; (&#34;mak&#34; &#34;baba&#34; &#34;siała&#34;) ;; sortowanie mapy z funkcją val jako ewaluatorem (sort-by val {:a 1, :b 2, :c 3}) ; =&gt; ([:a 1] [:b 2] [:c 3]) ;; sortowanie mapy z funkcją val jako ewaluatorem ;; i z operatorem &#34;większe niż&#34; w roli komparatora (sort-by val &lt; {:a 1, :b 2, :c 3}) ; =&gt; ([:c 3] [:b 2] [:a 1])

Tasowanie, shuffle

Funkcja shuffle pozwala losowo zmienić kolejność elementów sekwencji podanej jako jej pierwszy argument. Zwraca wektor zawierający losową permutację elementów sekwencji wejściowej.

Rezultat zwłoczny: NIE.

Użycie:

 • (shuffle sekwencja).
Przykład użycia funkcji shuffle
1
2
(shuffle '(1 2 3 4 5))
; => [3 1 5 2 4]
(shuffle &#39;(1 2 3 4 5)) ; =&gt; [3 1 5 2 4]

Reorganizacja struktury

Funkcje reorganizujące strukturę sekwencji pozwalają zmieniać sposób grupowania elementów z użyciem sekwencji zagnieżdżonych, które powstały w efekcie zastosowania odpowiednich operacji. Mamy tu na myśli zarówno wytwarzanie dodatkowych sekwencji zagnieżdżonych, jak też eliminowanie zagnieżdżenia.

Spłaszczanie, flatten

Dzięki funkcji flatten możemy przekształcić zagnieżdżone sekwencje i inne struktury z sekwencyjnym interfejsem dostępu (np. wektory czy listy) w taki sposób, że wynikowa sekwencja będzie miała tylko jeden wymiar (nie będzie zagnieżdżona).

W przypadku przekazania wartości nil jako pierwszego argumentu zwracana jest sekwencja pusta.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (flatten sekwencja).

Przykład użycia funkcji flatten
1
2
(flatten '(zakupy (spożywczy (płatki ser) (kiosk szlugi))))
; => (zakupy spożywczy płatki ser kiosk szlugi)
(flatten &#39;(zakupy (spożywczy (płatki ser) (kiosk szlugi)))) ; =&gt; (zakupy spożywczy płatki ser kiosk szlugi)

Dzielenie na pozycji, split-at

Podziału sekwencji na dwie we wskazanym miejscu można dokonać z użyciem funkcji split-at. Przyjmuje ona dwa obowiązkowe argumenty: pozycję (wyrażoną liczbą naturalną, licząc od pierwszego elementu) i sekwencję. Zwracaną wartością jest wektor zawierający dwie leniwe sekwencje, gdzie ostatnim elementem pierwszej jest element o pozycji przekazanej jako pierwszy argument.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (split-at pozycja sekwencja).

Przykład użycia funkcji split-at
1
2
(split-at 3 '(1 2 3 4 5 6))
; => [(1 2 3) (4 5 6)]
(split-at 3 &#39;(1 2 3 4 5 6)) ; =&gt; [(1 2 3) (4 5 6)]

Dzielenie predykatem, split-with

Podziału sekwencji na dwie w miejscu określonym zaaplikowaniem predykatu do wartości elementów można dokonać z użyciem funkcji split-with. Przyjmuje ona dwa obowiązkowe argumenty: predykat (wyrażony jednoargumentową funkcją) i sekwencję. Zwracaną wartością jest wektor zawierający dwie leniwe sekwencje, gdzie pierwsza zawiera elementy, dla których przekazana funkcja zwraca logiczną prawdę (nie wartość false i nie nil).

Warunkiem koniecznym tego, aby pierwsza sekwencja wyjściowa była niepusta jest pozytywny rezultat działania predykatu dla przynajmniej pierwszego elementu sekwencji wejściowej. Działa tu bowiem warunek końcowego momentu stanu: elementy umieszczane są w pierwszej sekwencji dopóki predykat zwraca prawdę.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (split-with predykat sekwencja).
Przykłady użycia funkcji split-with
1
2
3
4
5
(split-with #(<= % 3) '(1 2 3 4 5 6))
; => [(1 2 3) (4 5 6)]

(split-with #{1 2 3} '(1 2 3 4 5 6))
; => [(1 2 3) (4 5 6)]
(split-with #(&lt;= % 3) &#39;(1 2 3 4 5 6)) ; =&gt; [(1 2 3) (4 5 6)] (split-with #{1 2 3} &#39;(1 2 3 4 5 6)) ; =&gt; [(1 2 3) (4 5 6)]

W drugim przykładzie możemy zauważyć użycie zbioru jako funkcji, czyli formy przeszukiwania kolekcji.

Partycjonowanie, partition

Funkcja partition służy do partycjonowania, czyli dzielenia sekwencji na podgrupy (będące również sekwencjami). Występuje w trzech wariantach ze względu na liczbę przyjmowanych argumentów.

W wersji dwuargumentowej pierwszym argumentem powinna być liczba elementów do umieszczenia w każdej z grup, a drugim sekwencja. Rezultatem będzie leniwa sekwencja złożona z leniwych sekwencji, z których każda będzie zawierała podaną liczbę elementów. Jeżeli elementów sekwencji źródłowej nie da się bez reszty podzielić na grupy i ostatnia grupa byłaby niepełna, elementy takie zostaną pominięte w rezultatach.

W wersji trójargumentowej pierwszym argumentem powinna być liczba elementów do umieszczenia w każdej z grup, drugim tzw. krok, czyli liczba elementów, które zostaną pominięte po przejściu do generowania kolejnej grupy, a ostatnim sekwencja. Jeżeli jako krok podamy wartość mniejszą niż pierwszy argument, to pewne elementy będą powielone w kolejnych grupach, a jeżeli większą, pomijane (nie pojawią się w żadnej grupie). Wartość kroku równa liczbie elementów (podanej jako pierwszy argument) sprawi, że funkcja zachowa się tak jak jej wariant dwuargumentowy. Krok jest po prosu liczbą elementów, o jaką wykonywany jest przeskok za każdym razem, gdy zakończone jest generowanie grupy i następuje przejście do kolekcjonowania elementów następnej. Określa on względną pozycję, od której zacznie się ich pobieranie. Rezultatem wywołania trójargumentowego wariantu funkcji partition będzie leniwa sekwencja złożona z leniwych sekwencji, z których każda będzie zawierała podaną liczbę elementów. Jeżeli elementów sekwencji źródłowej nie da się bez reszty (uwzględniając też krok) podzielić na grupy i ostatnia grupa byłaby niepełna, elementy takie zostaną pominięte w rezultatach.

W wersji czteroargumentowej pierwszym argumentem powinna być liczba elementów do umieszczenia w każdej z grup, drugim tzw. krok (liczba elementów, które zostaną pominięte po przejściu do generowania kolejnej grupy), trzecim dopełnienie (sekwencja elementów umieszczanych w ostatniej grupie, jeżeli jest niepełna), a ostatnim sekwencja. Rezultatem wywołania funkcji będzie leniwa sekwencja złożona z leniwych sekwencji, z których każda będzie zawierała podaną liczbę elementów. Jeżeli elementów sekwencji źródłowej nie da się bez reszty (uwzględniając też krok) podzielić na grupy i ostatnia grupa byłaby niepełna, zostanie ona uzupełniona kolejnymi elementami pochodzącymi z sekwencji dopełniającej (podanej jako przedostatni argument). Jeżeli sekwencja ta zawiera mniejszą liczbę elementów niż potrzebna do uzupełnienia ostatniej grupy, wtedy będzie ona mniej liczna niż wszystkie pozostałe.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (partition liczba                  sekwencja),
 • (partition liczba krok             sekwencja),
 • (partition liczba krok dopełnienie sekwencja).
Przykłady użycia funkcji partition
1
2
3
4
5
6
7
8
(partition 2       [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (3 4))
(partition 2 2      [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (3 4))
(partition 2 1      [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (2 3) (3 4) (4 5))
(partition 2 3      [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (4 5))
(partition 2 2 [0]    [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (3 4) (5 0))
(partition 2 2 (repeat 0) [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (3 4) (5 0))
(partition 2         "trala") ; => ((\t \r) (\a \l))
(take 3 (partition 3 0 [1 2 3 4 5]))  ; => ((1 2 3) (1 2 3) (1 2 3))
(partition 2 [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (3 4)) (partition 2 2 [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (3 4)) (partition 2 1 [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (2 3) (3 4) (4 5)) (partition 2 3 [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (4 5)) (partition 2 2 [0] [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (3 4) (5 0)) (partition 2 2 (repeat 0) [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (3 4) (5 0)) (partition 2 &#34;trala&#34;) ; =&gt; ((\t \r) (\a \l)) (take 3 (partition 3 0 [1 2 3 4 5])) ; =&gt; ((1 2 3) (1 2 3) (1 2 3))

Uwaga: Podanie 0 jako kroku spowoduje wygenerowanie sekwencji o nieskończonej długości (nieskończonej liczbie grup), ponieważ nie będzie wykonywany przeskok (nawet o jeden element).

Partycjonowanie wszystkich, partition-all

Funkcja partition-all działa podobnie do partition, jednak ostatnia grupa elementów zostanie wygenerowana nawet, jeżeli ich liczba będzie mniejsza niż wymagana. Występuje w dwóch wariantach ze względu na liczbę przyjmowanych argumentów.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor wykorzystujący obiekt reprezentujący zmienny stan.

W wersji dwuargumentowej pierwszym argumentem powinna być liczba elementów do umieszczenia w każdej z grup, a drugim sekwencja. Rezultatem będzie leniwa sekwencja złożona z leniwych sekwencji, z których każda będzie zawierała podaną liczbę elementów. Ostatnia grupa może zawierać mniej elementów, jeżeli podział bez reszty nie jest możliwy.

W wersji trójargumentowej pierwszym argumentem powinna być liczba elementów do umieszczenia w każdej z grup, drugim tzw. krok, czyli liczba elementów, które zostaną pominięte po przejściu do generowania kolejnej grupy, a ostatnim sekwencja. Krok jest liczbą elementów, o jaką wykonywany jest przeskok, gdy zakończone jest generowanie grupy i następuje kolekcjonowanie elementów wchodzących w skład następnej. Określa on względną pozycję, od której zacznie się grupowanie. Rezultatem wywołania trójargumentowego wariantu funkcji partition-all będzie leniwa sekwencja złożona z leniwych sekwencji, z których każda będzie zawierała podaną liczbę elementów. Ostatnia grupa może zawierać mniej elementów, jeżeli podział bez reszty nie jest możliwy.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (partition-all liczba),
 • (partition-all liczba      sekwencja),
 • (partition-all liczba krok sekwencja).
Przykłady użycia funkcji partition-all
1
2
3
4
5
6
(partition-all 2      [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (3 4) (5))
(partition-all 2 2     [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (3 4) (5))
(partition-all 2 1     [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (2 3) (3 4) (4 5) (5))
(partition-all 2 3     [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (4 5))
(partition-all 2        "trala") ; => ((\t \r) (\a \l) (\a))
(take 3 (partition-all 3 0 [1 2 3 4 5])) ; => ((1 2 3) (1 2 3) (1 2 3))
(partition-all 2 [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (3 4) (5)) (partition-all 2 2 [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (3 4) (5)) (partition-all 2 1 [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (2 3) (3 4) (4 5) (5)) (partition-all 2 3 [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (4 5)) (partition-all 2 &#34;trala&#34;) ; =&gt; ((\t \r) (\a \l) (\a)) (take 3 (partition-all 3 0 [1 2 3 4 5])) ; =&gt; ((1 2 3) (1 2 3) (1 2 3))

Uwaga: Podanie 0 jako kroku spowoduje wygenerowanie sekwencji o nieskończonej długości (nieskończonej liczbie grup), ponieważ nie będzie wykonywany przeskok (nawet o jeden element).

Partycjonowanie operatorem, partition-by

Funkcja partition-by działa podobnie do partition, tzn. dzieli podaną sekwencję na grupy, lecz kryterium decydującym o elementach wchodzących w skład grup nie jest liczba i/lub krok, ale rezultat wykonywania funkcji przekazanej jako pierwszy argument wywołania. Powinna ona przyjmować jeden argument, którym będzie wartość każdego z przetwarzanych elementów i zwracać pojedynczą wartość. Drugim argumentem powinna być źródłowa sekwencja.

Rezultatem wykonania funkcji będzie leniwa sekwencja złożona z leniwych sekwencji, które mogą różnić się liczbą elementów. Do podziału będzie dochodziło wtedy, gdy przekazana funkcja zwróci wartość różną od poprzednio zwracanej.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor wykorzystujący obiekt reprezentujący zmienny stan.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (partition-by funkcja),
 • (partition-by funkcja sekwencja).
Przykłady użycia funkcji partition-by
1
2
3
4
5
(partition-by #(=  3 %) [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (3) (4 5))
(partition-by #(not= 3 %) [1 2 3 4 5]) ; => ((1 2) (3) (4 5))
(partition-by identity  [1 2 3 4 5]) ; => ((1) (2) (3) (4) (5))
(partition-by identity  [1 1 2 3 3]) ; => ((1 1) (2) (3 3))
(partition-by #{\a}      "trala") ; => ((\t \r) (\a) (\l) (\a))
(partition-by #(= 3 %) [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (3) (4 5)) (partition-by #(not= 3 %) [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1 2) (3) (4 5)) (partition-by identity [1 2 3 4 5]) ; =&gt; ((1) (2) (3) (4) (5)) (partition-by identity [1 1 2 3 3]) ; =&gt; ((1 1) (2) (3 3)) (partition-by #{\a} &#34;trala&#34;) ; =&gt; ((\t \r) (\a) (\l) (\a))

Zauważmy, że w ostatniej linii przykładu korzystamy ze zbioru jako funkcji, czyli z formy przeszukiwania kolekcji.

Modyfikowanie wartości elementów

Grupa funkcji odpowiedzialna za modyfikowanie wartości elementów sekwencji pozwala tworzyć sekwencje pochodne.

Przeliczanie

Przeliczaniem sekwencji nazwiemy takie przetwarzanie jej kolejnych elementów, że na bazie przeprowadzanych operacji powstaje sekwencja pochodna, której liczba elementów może być różna od wejściowej, a której wartości elementów są rezultatami wykonywanych obliczeń na elementach sekwencji wejściowej. W kategorii tej znajdą się funkcje, które nie modyfikują każdego elementu z osobna, ale tworzą nowe sekwencje na podstawie operacji, które uwzględniają więcej niż jeden element źródłowy w tym samym czasie.

Rezultaty redukowania, reductions

Dzięki funkcji reductions możemy poznać kolejne etapy redukcji przeprowadzanej z użyciem reduce, czyli wartości zwracane przez podaną funkcję operatora. Nietrudno więc się domyślić, że reductions działa w podobny sposób, co reduce, ale zamiast pojedynczej wartości tworzy sekwencję wartości pośrednich.

Funkcja jako drugi argument przyjmuje sekwencję, a jako pierwszy dwuargumentowy operator, który powinien być użyty względem kolejnych elementów tej sekwencji w taki sposób, że wynik zastosowania operatora na poprzednim elemencie jest wcześniej akumulowany, a następnie używany jako pierwszy argument następnego wywołania operatora, gdy drugim argumentem operatora jest aktualnie przetwarzany element sekwencji.

W trójargumentowej wersji funkcja pozwala podać początkową wartość akumulatora jako drugi argument, a sekwencję jako trzeci.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (reductions operator         sekwencja).
 • (reductions operator wartość sekwencja).

Przykład użycia funkcji reductions
1
2
(reductions +  '(1 2 3 4)) ; => (1 3 6 10)
(reductions + 20 '(1 2 3 4)) ; => (20 21 23 26 30)
(reductions + &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; (1 3 6 10) (reductions + 20 &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; (20 21 23 26 30)

Transformowanie

Przekształcanie warunkowe, keep

Funkcja keep działa podobnie jak filter, z tą jednak różnicą, że zamiast predykatu jako pierwszy argument przyjmuje funkcję, która transformuje wartości kolejnych elementów sekwencji podanej jako drugi argument. Wyjątkiem są te wywołania funkcji przekształcającej, dla których zwraca ona wartość nieustaloną nil. Takie elementy nie będą umieszczane w sekwencji wynikowej.

Warto zauważyć, że funkcja wygeneruje wyniki dla wartości truefalse zwróconych przez funkcję transformującą, gdy użyjemy predykatu.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor.

Wariantem funkcji keep jest keep-indexed. W jej przypadku funkcja przekształcająca jako pierwszy argument powinna przyjmować numer kolejny elementu w sekwencji (poczynając od 0), a element jako drugi.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (keep          transformator),
 • (keep          transformator sekwencja),
 • (keep-indexed  transformator),
 • (keep-indexed  transformator sekwencja).

Przykłady użycia funkcji keep i keep-indexed
1
2
3
4
5
6
(keep inc       '(1 2 3 4 5)) ; => (2 3 4 5 6)
(keep #(if (<= % 3) %) '(1 2 3 4 5)) ; => (1 2 3)
(keep odd?       '(1 2 3 4 5)) ; => (true false true false true)

(keep-indexed #(if (odd? %1) %2) '(1 2 3 4 5)) ; => (2 4)
(keep-indexed #(if (even? %1) %2) '(a b c d))  ; => (a c)
(keep inc &#39;(1 2 3 4 5)) ; =&gt; (2 3 4 5 6) (keep #(if (&lt;= % 3) %) &#39;(1 2 3 4 5)) ; =&gt; (1 2 3) (keep odd? &#39;(1 2 3 4 5)) ; =&gt; (true false true false true) (keep-indexed #(if (odd? %1) %2) &#39;(1 2 3 4 5)) ; =&gt; (2 4) (keep-indexed #(if (even? %1) %2) &#39;(a b c d)) ; =&gt; (a c)

Odwzorowywanie, map

Dzięki funkcji map możemy przekształcać wartości elementów na podstawie podanej funkcji transformującej. Przyjmuje ona dwa argumenty. Pierwszy z nich to funkcja, która będzie wywoływana dla kolejnych elementów, a drugi to sekwencja poddawana przekształcaniu. Zwracaną przez map wartością jest leniwa sekwencja na bazie podanej ze zmienionymi wartościami elementów.

Gdy podano więcej niż jedną sekwencję, przekazana funkcja musi być w stanie przyjąć odpowiednio większą liczbę argumentów, ponieważ w takim przypadku przetwarzane będą kolejne elementy z każdej podanej sekwencji jednocześnie.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor.

Odmianą funkcji map, która do funkcji przekształcającej przekazuje dodatkowo numer kolejny elementu (poczynając od 0) jest map-indexed.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (map         transformator sekwencja & sekwencja…),
 • (map         transformator),
 • (map-indexed transformator),
 • (map-indexed transformator sekwencja & sekwencja…).
Przykłady użycia funkcji map i map-indexed
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
(map inc '(1 2 3 4))
; => (2 3 4 5)

(map + [1 2 3] [1 2 3])
; => (2 4 6)

(map #(if (even? %) %) [1 2 3 4])
; => (nil 2 nil 4)

(remove nil? (map #(if (even? %) %) [1 2 3 4]))
; => (2 4)

(map #(str "Witaj, " %) '(świecie matko ojcze))
; => ("Witaj, świecie" "Witaj, matko" "Witaj, ojcze")

(map-indexed #(str %1 ". Witaj, " %2) '(świecie matko ojcze))
("0. Witaj, świecie" "1. Witaj, matko" "2. Witaj, ojcze")
(map inc &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; (2 3 4 5) (map + [1 2 3] [1 2 3]) ; =&gt; (2 4 6) (map #(if (even? %) %) [1 2 3 4]) ; =&gt; (nil 2 nil 4) (remove nil? (map #(if (even? %) %) [1 2 3 4])) ; =&gt; (2 4) (map #(str &#34;Witaj, &#34; %) &#39;(świecie matko ojcze)) ; =&gt; (&#34;Witaj, świecie&#34; &#34;Witaj, matko&#34; &#34;Witaj, ojcze&#34;) (map-indexed #(str %1 &#34;. Witaj, &#34; %2) &#39;(świecie matko ojcze)) (&#34;0. Witaj, świecie&#34; &#34;1. Witaj, matko&#34; &#34;2. Witaj, ojcze&#34;)

Ciekawym wariantem funkcji map jest pmap. Zasada jej działania jest taka sama jak omówionej poprzedniczki, ale operacje przeprowadzane są równolegle. Zrównoleglaniu podlega wywoływanie funkcji transformującej wartości i dzieje się to dla każdego elementu. Wątki są koordynowane i synchronizowane przed oddawaniem kolejnych rezultatów, więc elementy sekwencji wyjściowej mają zachowaną kolejność.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (pmap transformator sekwencja & sekwencja…).
Przykłady użycia funkcji pmap
1
2
(pmap inc '(1 2 3 4))    ; => (2 3 4 5)
(pmap +  [1 2 3] [1 2 3]) ; => (2 4 6)
(pmap inc &#39;(1 2 3 4)) ; =&gt; (2 3 4 5) (pmap + [1 2 3] [1 2 3]) ; =&gt; (2 4 6)

Spójrzmy na różnicę w czasie realizacji między mappmap, gdy podana funkcja trwa dłużej.

Przykład pokazujący różnicę w działaniu między mappmap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(defn długo [n] (Thread/sleep 1000) n)

(time (doall (map długo [1 2 3])))
; >> "Elapsed time: 3000.512006 msecs"
; => (1 2 3)

(time (doall (pmap długo [1 2 3])))
; >> "Elapsed time: 1003.371378 msecs"
; => (1 2 3)
(defn długo [n] (Thread/sleep 1000) n) (time (doall (map długo [1 2 3]))) ; &gt;&gt; &#34;Elapsed time: 3000.512006 msecs&#34; ; =&gt; (1 2 3) (time (doall (pmap długo [1 2 3]))) ; &gt;&gt; &#34;Elapsed time: 1003.371378 msecs&#34; ; =&gt; (1 2 3)

Zastępowanie, replace

Dzięki funkcji replace możemy zastępować wartości sekwencji innymi na podstawie podanej mapy lub wektora. Występuje ona w dwóch wariantach. Pierwszy bazuje na wektorze podanym jako pierwszy argument. Dla każdego elementu sekwencji (podanej jako drugi argument) zostanie wykonane przeszukanie wektora pod kątem istnienia indeksu o numerze określonym wartością tego elementu. Jeżeli element o podanym indeksie znajduje się w wektorze, zastąpi on numer indeksu będący elementem sekwencji.

Drugi wariant replace jako pierwszy argument przyjmuje mapę, której klucze określają elementy przeznaczone do zamiany, a przypisane do nich wartości mówią o tym co powinno być podstawione w ich miejsce. Jest to transformacja słownikowa.

Oba warianty funkcji replace przyjmują sekwencję jako drugi argument, a zwracają sekwencję z zastąpionymi wartościami elementów.

W wywołaniu jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (replace wektor),
 • (replace mapa),
 • (replace wektor sekwencja),
 • (replace mapa   sekwencja).

Przykłady użycia funkcji replace
1
2
(replace [:a :b :c]       '(0 1 1 0))   ; => (:a :b :b :a)
(replace {:a 1, :b 2, :c 'trzy} '(:a :b :c :d)) ; => (1 2 trzy :d)
(replace [:a :b :c] &#39;(0 1 1 0)) ; =&gt; (:a :b :b :a) (replace {:a 1, :b 2, :c &#39;trzy} &#39;(:a :b :c :d)) ; =&gt; (1 2 trzy :d)

Zaawansowane przekształcanie, for

Makro for służy do zaawansowanego przekształcania sekwencji z użyciem podanych jako pierwszy argument par powiązaniowych, składających się z symboli i przypisanych im kolekcji o sekwencyjnym interfejsie dostępu. W wektorze powiązań mogą znaleźć się także specyficzne dla for pary modyfikatorów o etykietach wyrażonych słowami kluczowymi:

 • :when  (wywołujący when),
 • :let   (wywołujący let),
 • :while (wywołujący while).

Umieszczenie modyfikatora w wektorze powiązań sprawia, że będzie wywołana forma specjalna lub makro o odpowiadającej mu nazwie, a znajdujące się po nim wartości zostaną przekazane jako argumenty. W forme tej będzie można korzystać z symbolicznych identyfikatorów ustawionych wcześniej.

Rezultatem wywołania for jest wartość wyrażenia podanego jako jego drugi argument. Wyrażenie to objęte jest leksykalnym zasięgiem symbolicznych identyfikatorów skojarzonych wcześniej z wartościami w wektorze powiązań. Dla każdego przebiegu symbol będzie powiązany z wartością kolejnego elementu sekwencji.

W przypadku więcej niż jednej pary powiązaniowej for dokona zagnieżdżonej iteracji dla każdego elementu z każdym, poczynając od elementów powiązania podanego jako pierwsze.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (for wektor-powiązań wyrażenie).
Przykłady użycia funkcji for
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
(def sekwencja (seq '(1 2 3)))

;; mnożenie przez 2
(for [element1 sekwencja] (* element1 2))
; => (2 4 6)

;; dodawanie każdego elementu do każdego
;; (zagnieżdżone iteracje)
(for [element1 sekwencja
   element2 sekwencja]
 (+ element1 element2))
; => (2 3 4 3 4 5 4 5 6)

;; kilka działań z wykorzystaniem modyfikatorów
(for [element1 sekwencja
   :let  [razy-dwa (* 2 element1)]
   :while (< razy-dwa 5)]
 razy-dwa)
; => (2 4)

;; tworzenie sekwencji wektorów z kombinacjami
;; (zagnieżdżone iteracje)
(for [element1 sekwencja
   element2 '(:a :b)]
 [element2 element1])
; => ([:a 1] [:b 1] [:a 2] [:b 2] [:a 3] [:b 3])
(def sekwencja (seq &#39;(1 2 3))) ;; mnożenie przez 2 (for [element1 sekwencja] (* element1 2)) ; =&gt; (2 4 6) ;; dodawanie każdego elementu do każdego ;; (zagnieżdżone iteracje) (for [element1 sekwencja element2 sekwencja] (+ element1 element2)) ; =&gt; (2 3 4 3 4 5 4 5 6) ;; kilka działań z wykorzystaniem modyfikatorów (for [element1 sekwencja :let [razy-dwa (* 2 element1)] :while (&lt; razy-dwa 5)] razy-dwa) ; =&gt; (2 4) ;; tworzenie sekwencji wektorów z kombinacjami ;; (zagnieżdżone iteracje) (for [element1 sekwencja element2 &#39;(:a :b)] [element2 element1]) ; =&gt; ([:a 1] [:b 1] [:a 2] [:b 2] [:a 3] [:b 3])

Zobacz także:

Łączenie z transformacją, mapcat

Funkcja mapcat działa podobnie do concat, ale przyjmuje dodatkowy argument, który powinien zawierać funkcję przekształcającą wywoływaną dla wartości każdego kolejnego argumentu zanim dokonane będzie połączenie. W tym celu wywołana będzie wewnętrznie funkcja map.

W wariancie jednoargumentowym funkcja zwraca transduktor.

Rezultat zwłoczny: TAK (z ograniczeniami).

Użycie:

 • (mapcat funkcja),
 • (mapcat funkcja & sekwencja…).

Przekazywana jako pierwszy argument funkcja powinna zwracać obiekty wyposażone w sekwencyjny interfejs dostępu. Wartościami kolejnych, opcjonalnych argumentów powinny być sekwencje lub kolekcje o sekwencyjnym interfejsie dostępu, które będą poddane złączeniu.

Uwaga: Funkcja map będzie wywołana dla każdej sekwencji podanej jako argument, a nie dla każdego elementu sekwencji.

Jeżeli przekazana funkcja zwróci nil lub kolekcję pustą, wtedy sekwencja wejściowa zostanie pominięta i nie będzie dołączona do sekwencji wynikowej.

Wartością zwracaną jest leniwa sekwencja.

Przykłady użycia funkcji mapcat
1
2
(mapcat reverse     [[1 2] [3 4]])  ; => (2 1 4 3)
(mapcat #(remove odd? %) [[1 2] [3 4 5]]) ; => (2 4)
(mapcat reverse [[1 2] [3 4]]) ; =&gt; (2 1 4 3) (mapcat #(remove odd? %) [[1 2] [3 4 5]]) ; =&gt; (2 4)

Uwaga: Funkcja mapcat korzysta wewnętrznie z funkcji apply, i w pewnych warunkach jej użycie może prowadzić do wygenerowania rezultatów obliczeń zamiast leniwej sekwencji.

Jeżeli użyjemy mapcat do rekurencyjnego przekształcania i łączenia zagnieżdżonych struktur, może zdarzyć się, że wywoływana przez nią funkcja apply wymusi przeliczanie niektórych fragmentów. Aby temu zaradzić, można zamiast mapcat zastosować funkcję, która zabezpiecza nas przed wystąpieniem takiego zjawiska:

Zwłoczna wersja funkcji mapcat
1
2
3
4
5
6
(defn lazy-mapcat
 "W pełni zwłoczny wariant funkcji mapcat."
 [f kol]
 (lazy-seq
  (when (not-empty kol)
   (concat (f (first kol)) (lazy-mapcat f (rest kol))))))
(defn lazy-mapcat &#34;W pełni zwłoczny wariant funkcji mapcat.&#34; [f kol] (lazy-seq (when (not-empty kol) (concat (f (first kol)) (lazy-mapcat f (rest kol))))))

Testy

Istnieje szereg funkcji, dzięki którym możemy sprawdzać właściwości sekwencji oraz ich elementów.

Predykaty

Sprawdzić, czy dana sekwencja spełnia pewne warunki odnośnie jej cech można z użyciem odpowiednich predykatów. Funkcje te zwracają wartość true, gdy dana właściwość występuje, a false, kiedy jest nieobecna.

Rezultat zwłoczny: NIE

Użycie:

 • (every?     pred sek) – czy predykat prawdziwy dla każdego elementu;
 • (not-any?   pred sek) – czy predykat fałszywy dla każdego elementu;
 • (not-every? pred sek) – czy predykat fałszywy dla choć jednego elementu;
 • (empty?          sek) – czy sekwencja nie ma żadnych elementów;
 • (realized?       sek) – czy sekwencja leniwa została przeliczona;
 • (counted?        sek) – czy sekwencja jest policzalna w skończonym czasie;
 • (chunked-seq?    sek) – czy sekwencja jest kawałkowana;
 • (seq?        wartość) – czy wartość jest sekwencją;
 • (seqable?    wartość) – czy wartość można reprezentować sekwencją;
 • (sequential? wartość) – czy wartość ma sekwencyjny interfejs;
 • (reduced?    wartość) – czy wartość jest efektem wywołania reduced.

Niepustość, not-empty

Dzięki funkcji not-empty jesteśmy w stanie upewnić się, że podana jako argument sekwencja nie jest pusta. Jeżeli jest, zwrócona będzie wartość nil, a w przeciwnym razie podana sekwencja.

Rezultat zwłoczny: (zależny od wejścia).

Użycie:

 • (not-empty sekwencja).
Przykład użycia funkcji not-empty
1
2
(not-empty (seq '(1 2 3))) ; => (1 2 3)
(not-empty (seq ()))    ; => nil
(not-empty (seq &#39;(1 2 3))) ; =&gt; (1 2 3) (not-empty (seq ())) ; =&gt; nil

Sekwencje jako kolejki

Kolejka (ang. queue) to struktura danych o liniowym charakterze, która wykorzystywana jest do obsługi komunikacji związanej ze zdarzeniami, gdzie wymagane jest buforowanie wymienianych danych z zachowaniem kolejności ich napływania. Przypomina listę, ponieważ również mamy do czynienia z uporządkowanymi elementami, jednak jej interfejs dostępowy jest nieco uboższy. Podstawowymi operacjami jest umieszczenie elementu w kolejce i pobranie elementu.

Obiekty dodawane do kolejki trafiają na jej koniec, natomiast pobierane z niej są te, które znajdują się na początku. Taką podstawową kolejkę nazywamy w skrócie FIFO (z ang. First In, First Out – pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu).

Istnieją także inne warianty kolejek, np. tzw. kolejki priorytetowe, używane w systemach operacyjnych do szeregowania zadań, które pozwalają na dostęp do elementów z użyciem kluczy określających ich priorytety.

Kolejki pełnią często rolę buforów w operacjach wejścia–wyjścia i w sieciowej transmisji strumieniowej. Ich użycie sprawia, że dane, które napływają bądź są wysyłane z opóźnieniami, mogą być dostarczane w stałym, średnim tempie i/lub w porcjach o jednakowej wielkości.

Kolejki Javy

W Javie można tworzyć kolejki z wykorzystaniem interfejsu Queue. Sprawia on, że na podanej kolekcji można używać metod offer (do wstawiania elementów na początek kolejki), poll (do pobierania elementów z końca kolejki) i peek (do sprawdzania czoła kolejki bez usuwania elementu).

W Javie istnieje też mechanizm tzw. kolejek blokujących (ang. blocking queues). Przydają się one w programowaniu współbieżnym, np. do rozdzielania zadań na poszczególne wątki i do gromadzenia rezultatów, które mają dalej być przetwarzane nierównolegle lub prezentowane.

W interfejsie BlockingQueue znajdziemy te same metody, co w Queue, ale dodatkowo w wariantach, dzięki którym możliwe jest oczekiwanie, aż kolejka nie będzie pusta podczas pobierania elementu, a także oczekiwanie na możliwość dodania nowego elementu, gdy kolejka jest całkowicie zapełniona. Opcjonalnie można podawać maksymalne długości czasów oczekiwań na wykonanie operacji.

Kolejki w Clojure

Język Clojure wyposażono, chociaż jeszcze nie oficjalnie (kwiecień 2015), w obsługę kolejek Javy. Za ich tworzenie odpowiada funkcja clojure.lang.PersistentQueue/EMPTY, która nie doczekała się jeszcze literalnej reprezentacji w postaci makra czytnika czy funkcji opakowującej.

Przykład użycia kolejki Javy
1
2
3
4
(def kolejka (conj (clojure.lang.PersistentQueue/EMPTY) :a :b :c))

(seq kolejka)    ; => (:a :b :c)
(seq (pop kolejka)) ; => (:b :c)
(def kolejka (conj (clojure.lang.PersistentQueue/EMPTY) :a :b :c)) (seq kolejka) ; =&gt; (:a :b :c) (seq (pop kolejka)) ; =&gt; (:b :c)

Sekwencje kolejkujące, seque

Dzięki funkcji seque możemy utworzyć sekwencję kolejkującą (ang. queued sequence) na bazie podanej sekwencji. Mechanizmy funkcji zadbają o to, aby podana w argumencie sekwencja była wyliczana, a wytwarzane przez nią rezultaty buforowane z użyciem mechanizmu blokującej kolejki (interfejsy BlockingQueueLinkedBlockingQueue).

Działanie sekwencji kolejkującej pomaga obsługiwać sytuacje, w których sekwencja bazuje na zewnętrznym strumieniu wejściowym (np. gnieździe sieciowym) lub jej funkcja generująca jest nierównomiernie czasochłonna, a istnieje potrzeba buforowania, np. w celu uzyskiwania danych w stałym tempie i/lub przetwarzania stałej liczby elementów za każdym razem.

Funkcja występuje w trzech wariantach. Pierwszy przyjmuje sekwencję, a zwraca leniwą sekwencję powiązaną wewnętrznie z kolejką, której generatorem zawartości będzie sekwencja podana jako argument.

Drugi wariant seque przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy z nich powinien określać wielkość bufora kolejkującego (wyrażoną w liczbie elementów), a drugi być sekwencją źródłową.

Trzeci wariant funkcji jest również dwuargumentowy, ale pierwszy argument powinien być obiektem BlockingQueue, który zostanie powiązany z sekwencją.

Rezultat zwłoczny: TAK.

Użycie:

 • (seque                sekwencja),
 • (seque liczba         sekwencja),
 • (seque obiekt-kolejki sekwencja).
Przykład użycia funkcji seque
1
2
3
4
5
6
(def kolejka (seque
       (repeatedly #(Thread/sleep 300))))
(println "zapełnianie bufora...")
(Thread/sleep 3000)
(doseq [x (take 20 kolejka)]
 (println "mam" (new java.util.Date)))
(def kolejka (seque (repeatedly #(Thread/sleep 300)))) (println &#34;zapełnianie bufora...&#34;) (Thread/sleep 3000) (doseq [x (take 20 kolejka)] (println &#34;mam&#34; (new java.util.Date)))
Jesteś w sekcji .
Tematyka:

Taksonomie: